USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE Wójta Gminy Głusk

Aktualności

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Głusk
17.10
2019

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Głusk

O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 ust. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), w związku z uchwałą Nr V/38/19 Rady Gminy Głusk z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk,
 
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głusk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 października 2019 roku do 18 listopada 2019 roku w siedzibie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin, w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 104, jak również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Głusk pod adresem: www.ugglusk.bip.lubelskie.pl.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 listopada 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin,
w sali konferencyjnej.
 
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium.
 
Termin składania uwag upływa w dniu 10 grudnia 2019 r. Uwagi należy składać:
  • pocztą na adres Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, Dominów 20-388 Lublin,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Głusk, ul. Rynek 1, Dominów 20-388 Lublin,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej: sekretariat@glusk.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Głusk. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Wójt Gminy Głusk
 
Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Głusk, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Powrót