USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Zawiadomienie o XIV sesji VIII...

Aktualności

Zawiadomienie o XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk
13.11
2019

Zawiadomienie o XIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2019 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  3. uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
  4. uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta
  5. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.
  6. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Głusk na rok 2020.
  7. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
  8. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej na targowisku w Dominowie.
  9. iw sprawie programu współpracy gminy Głusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.
  10. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych, schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
  11. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/219/09 z dnia 26 marca 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość o warunki wypłacenia nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Głusk
 6. Wolne wnioski.
 7. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
Sylwia Jurek
 
Powrót