USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Aktualności

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
19.12
2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.) WÓJT GMINY GŁUSK ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych.

I RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ:
 1. Ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
 2. Funkcjonowanie świetlic środowiskowo - terapeutycznych.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 4. Kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji.
 
II WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH W BUDŻECIE GMINY GŁUSK NA DOTACJĘ REALIZOWANYCH ZADAŃ:
 1. Ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym
  • Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2018 roku – 36 000 zł
  • Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2019 roku – 36 000 zł
  • Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2020 roku – 36 000 zł
 2. Funkcjonowanie świetlic środowiskowo – terapeutycznych
  • Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2018 roku – 76 200 zł
  • Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2019 roku – 40 000 zł
  • Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2020 roku – 34 000 zł
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2018 roku – 73 000 zł
  • Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2019 roku – 77 000 zł
  • Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2020 roku – 83 000 zł
 4. Kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji
  • Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2018 roku – 39 000 zł
  • Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2019 roku – 39 000 zł
  • Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2020 roku – 47 000 zł
 
III ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI
Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688 z późn. zm.)
 
IV TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 1. Zadania będą realizowane na podstawie umów zawartych na czas ich realizacji nie dłuższy niż do 31 grudnia 2020 r.
 2. Warunki realizacji poszczególnych zadań:
 
Zadanie 1
Warunkiem otrzymania dotacji jest:
 • organizacja pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla dzieci z rodzin zagrożonych i uzależnionych od alkoholu w formie prowadzonych zajęć w ramach świetlic terapeutycznych,
 • prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych.
 
Zadanie 2
Warunkiem otrzymania dotacji jest:
 • prowadzenie świetlicy środowiskowej (opiekuńczo-wychowawczej) dla dzieci wiejskich,
 • organizacja czasu wolnego dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną poprzez rozbudzenie różnych zainteresowań dzieci i młodzieży,
 • zapewnienie opieki dzieciom dojeżdżającym na zajęcia świetlicowe w szkołach z terenu gminy.
 
Zadanie 3
Warunkiem otrzymania dotacji jest:
 • organizacja zajęć sportowych mieszkańcom Gminy Głusk, a w szczególności dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Głusk (szkolenia i współzawodnictwo sportowe mieszkańców Gminy Głusk, dzieci i młodzieży),
 • opieka nad grupami piłki nożnej oraz tenisa stołowego działających na terenie Gminy Głusk,
 • udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej,
 • udział w rozgrywkach tenisa stołowego organizowanych przez Lubelski Związek Tenisa Stołowego.
 
Zadanie 4
Warunkiem otrzymania dotacji jest:
 • organizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych typu festyny ludowe, koncerty na rzecz promocji Gminy Głusk,
 • wspólne przedsięwzięcia gminnych instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi,
 • przeglądy twórczości amatorskiej.
 
 
V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać od dnia 19 grudnia 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. W formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na realizację zadania pn. „................”
 
Oferty należy składać na wzorze określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w:
 
Urzędzie Gminy Głusk ul. Rynek 1, 20-388 Lublin
pok 110 (Sekretariat)
w godzinach 8.00 – 15.00
 
VI TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY
Oferty kompletne, sporządzone czytelnie, złożone w terminie będą rozpatrzone przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Głusk .Komisja stosuje kryteria określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także biorąc pod uwagę: dokonania wnioskodawcy w obszarze tematyki oferty, doświadczenia organizacyjne realizatorów, dotychczasową współpracę wnioskodawców z samorządem, zgodność tematyki i zakresu oferty z zadaniem, na realizację którego jest ogłoszony konkurs oraz cele statutowe wnioskodawcy.
 
Oferenci zakwalifikowani przez Komisję do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni pisemnie. Informacja o wyborze Oferentów zostanie ponadto opublikowana na stronie internetowej, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Powrót