Dofinansowanie WFOSiGW


indeks

W okresie od lutego do czerwca 2014r. Gmina Głusk realizowała przedsięwzięcie pn.”Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej Gminy Głusk” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie zgodnie z zawartą umową Nr 69/2014/D/EE z dnia 26.03.2014r.

Ostatecznie całkowity koszt zadania wyniósł 5972,08 zł w tym wykorzystano środki finansowe z :

- WFOŚ i GW w Lublinie – 1993,02 zł ,

- Gminy Głusk –3979,06 zł

W/w zadanie było realizowane przez następujące gminne jednostki oświatowe :

- Zespół Szkół w Mętowie,

-Zespół Szkół w Wilczopolu,

Realizacja w/w przedsięwzięcia miała na celu wyrobienie u uczniów jak również u społeczności lokalnej odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, wrażliwości ekologicznej i chęci poznawania świata, a także uświadomienia, że każdy ma możliwość zaangażowania własnych działań na rzecz ochrony przyrody oraz że jesteśmy częścią otaczającej nas przyrody i dbanie o jej stan jest równoważne z troską o samych siebie.

Nauczyciele w/w szkół, aby osiągnąć postawione cele przeprowadzili z uczniami wiele zajęć edukacyjnych, prowadzono warsztaty przyrodnicze, wycieczki plenerowe. Podsumowaniem zdobytej wiedzy były liczne konkursy: plastyczny, fotograficzny, wiedzy ekologicznej. Najlepsi uczniowie otrzymywali ciekawe nagrody.

W projekcie wzięło udział ponad 580 osób w tym uczniowie nauczyciele oraz mieszkańcy gminy.

W efekcie realizacji zadania została podniesiona świadomość ekologiczna uczniów oraz mieszkańców poprzez propagowanie działań proekologicznych oraz zasad równomiernego rozwoju. Pokazano piękna i potrzeby ochrony przyrody.