OGŁOSZENIE O KONKURSIE


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018  poz. 450 z późn. zm.)

WÓJT GMINY GŁUSK

ogłasza otwarty konkurs ofert dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych.

I              RODZAJE WSPIERANYCH ZADAŃ:

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  2. Kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji.

II           WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH W BUDŻECIE GMINY GŁUSK NA DOTACJĘ REALIZOWANYCH ZADAŃ :

  1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2017 roku – 73 000 zł

Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2018 roku – 73 000 zł

Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2019 roku – 77 000 zł

  1. Kultury, sztuki, ochrony kultury i tradycji.

Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2017 roku – 34 000 zł

Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2018 roku – 39 000 zł

Wysokość środków przeznaczonych na zadania w 2019 roku – 39 000 zł

III       ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Przyznanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez Oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w dalszej części niniejszego ogłoszenia oraz innych wymogów określonych w ustawie zdnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz.450 z późn. zm.)

IV        TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

  1. Zadania będą realizowane na podstawie umów zawartych na czas ich realizacji nie dłuższy niż do 31 grudnia 2019 r.
  2. Warunki realizacji poszczególnych zadań :

Zadanie 1

Warunkiem otrzymania dotacji jest :

-          organizacja zajęć sportowych mieszkańcom Gminy Głusk, a w szczególności dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Głusk (szkolenia i współzawodnictwo sportowe mieszkańców Gminy Głusk, dzieci i młodzieży),

-          opieka nad grupami piłki nożnej oraz tenisa stołowego działających na terenie   Gminy Głusk,

-          udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Lubelski Związek Piłki Nożnej,

-          udział w rozgrywkach tenisa stołowego organizowanych przez Lubelski Związek Tenisa Stołowego,

Zadanie 2

 Warunkiem otrzymania dotacji jest :

-          organizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych typu festyny ludowe, koncerty na rzecz promocji Gminy Głusk

-          wspólne przedsięwzięcia gminnych instytucji kultury z organizacjami pozarządowymi

-          przeglądy twórczości amatorskiej,

V           TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać od dnia  11 stycznia 2019 r. do 1 lutego 2019 r. W formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na realizację zadania pn. „…………….”

Oferty należy składać na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz.1300) w sprawie wzorów ofert  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań w :

Urzędzie Gminy Głusk ul. Rynek 1, 20-388 Lublin

pok 110 (Sekretariat)

w godzinach 8.00 – 15.00

Do oferty należy dołączyć :

  1. Aktualny dokument potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.
  2. Aktualny statut podmiotu (potwierdzony przez organ rejestrowy) albo inny dokument (o ile przepisy dotyczące podmiotu nie przewidują obowiązku posiadania statutu), potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania: kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
  3. Oświadczenie o nieubieganiu się o środki finansowe z innych źródeł gminnych na to samo zadanie.
  4. Oświadczenie o nieosiąganiu zysku przy realizacji zadania.

VI        TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

Oferty kompletne, sporządzone czytelnie, złożone w terminie będą rozpatrzone przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Głusk .Komisja stosuje kryteria określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, a także biorąc pod uwagę : dokonania wnioskodawcy w obszarze tematyki oferty, doświadczenia organizacyjne realizatorów, dotychczasową współpracę wnioskodawców z samorządem, zgodność tematyki i zakresu oferty z zadaniem, na realizację którego jest ogłoszony konkurs oraz cele statutowe wnioskodawcy.

Oferenci zakwalifikowani przez Komisję do realizacji poszczególnych zadań zostaną powiadomieni pisemnie. Informacja o wyborze Oferentów zostanie ponadto opublikowana na stronie internetowej, BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ogłoszenie o konkursie na dotacje pożytku publicznego – styczeń 2019

ogłoszenie