Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

Działanie 2.3  „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.”

Beneficjent: Gmina Głusk
Okres realizacji: 2016 – 2019

Opis przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie dotyczy rozwiązania gospodarki ściekowej w obrębie jednostek osadniczych – Abramowice Prywatne, Kalinówka oraz Dominów należących do Gminy Głusk.

 

Inwestycja została podzielona na cztery zadania.

 

ZADANIE I – obejmuje kanalizację sanitarną zbiorczą w miejscowości Abramowice Prywatne. Kolektor główny zbiorczy zaprojektowano w istniejącym chodniku w pasie drogi powiatowej nr 2273L Lublin-Abramowice Prywatne. Główny kolektor i pozostałe kolektory boczne zaprojektowano w drogach prywatnych lub w poboczach dróg gminnych. Długość: 8,8 km.

Sieć kanalizacyjna będzie odprowadzać ścieki do kanału sanitarnego w ul. Zorzy, a następnie ścieki popłyną kolektorem NII do oczyszczalni ścieków HAJDÓW w Lublinie.

 

ZADANIE II – obejmuje kanalizację sanitarną zbiorczą w miejscowości Abramowice Prywatne i Kalinówka. Zaprojektowano system kanalizacji grawitacyjny. Kolektory sanitarne prowadzone będą w większości w poboczach dróg gminnych i wewnętrznych. Główne kanały zlokalizowane będą w ulicach Sasankowej, Gajowej, Brzozowej oraz Dwie Topole. Długość: 9,5 km. Projektowana sieć kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki do  kolektora miejskiego NF, a następnie ścieki popłyną kolektorem NII do oczyszczalni ścieków HAJDÓW w Lublinie.

 

ZADANIE III – obejmuje kanalizację sanitarną zbiorczą w miejscowości Kalinówka. Kolektor główny zbiorczy zaprojektowano po prywatnych działkach wzdłuż ul. Kasztanowej
i Brzozowej. Kolektory boczne zaprojektowano w drodze gminnej (ul. Dwie Topole),
w poboczu drogi powiatowej (ul. Malwowa) w drogach prywatnych (m.in. ul. Sielankowa). Długość: 1,9 km. Projektowana sieć kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, dalej do kolektora miejskiego NF, a następnie ścieki popłyną kolektorem NII do oczyszczalni ścieków HAJDÓW w Lublinie.

 

ZADANIE IV – DOMINÓW– obejmujesieć kanalizacji sanitarnej o długości
ok. 0,9 km z włączeniem do istniejącego systemu kanalizacyjnego. Główny kolektor boczny
i pozostałe kolektory boczne zaprojektowano w drogach i działkach gminnych. Projektowana sieć będzie odprowadzała ścieki do kolektora gminnego Ø400, a następnie ścieki popłyną kolektorem NII do oczyszczalni ścieków HAJDÓW w Lublinie.

 

Zakres rzeczowy  prac objętych projektem dotyczy:

  • wykonania prac geodezyjnych;
  • wykonania budowy  kolektorów głównych sieci kanalizacyjnej o średnicy D = 250-200 mm z tworzyw sztucznych o łącznej długości 17,9 km  wraz ze studzienkami sieciowymi, inspekcyjnymi  w tym; wykonania robót ziemnych, odwodnieniowych, montażowo –instalacyjnych, wykończeniowych);
  • wykonania budowy  kolektorów bocznych o średnicy D = 160 mm z tworzyw sztucznych o łącznej długości L =  3,4km w tym; wykonania robót ziemnych, odwodnieniowych montażowych – instalacyjnych, wykończeniowych);
  • wykonania punktu kontroli ilości odprowadzanych ścieków w tym – prace ziemne, montażowe instalacyjne i elektryczne, prace adaptacyjne, wykończeniowe, oświetlenie terenu przy zastosowaniu lamp solarnych;
  • wykonania rekonstrukcji nawierzchni;
  • wykonania robót porządkowych i ustawienie oznakowania;
  • wykonania prób szczelności i odbioru końcowego;

 

Cele przedsięwzięcia

 

Nadrzędnym  celem omawianego  przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do nowoczesnej infrastruktury komunalnej dla mieszkańców z terenu gminy Głusk  zgodnie
z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG w aglomeracjach na obszarze Gminy Głusk
w miejscowościach  Abramowice Prywatne, Dominów oraz Kalinówka stanowiących aglomerację Lublin.

Realizacja projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk” całkowicie wpisuje się nadrzędny cel Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska zdefiniowany jako zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Zostanie to osiągnięte dzięki budowie systemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach. Realizacja działania pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce poprzez ociągnięcie następujących

celów szczegółowych (bezpośrednich) projektu:

  1. skanalizowania miejscowości Kalinówka, Dominów oraz Abramowice Prywatne  zorganizowaną siecią kanalizacji sanitarnej – wzrost sumarycznej długości głównej sieci kanalizacji rozdzielczej o 21,3 km do końca 2019 roku.
  2. zwiększenia dostępu zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w miejscowościach gminnych – wzrost liczby użytkowników o 1101 RLM.

 

Dofinansowanie:

W styczniu 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.
Planowany całkowity koszt projektu – 14 910 653,35 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zostało przyznane dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości – 7 769 805,09 zł.

16 września 2016 r. została podpisana umowa na dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako instytucji Organizującej Konkurs pełniącej także rolę Instytucji Wdrażającej.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

 

FE_IS_RGB