Usuwanie wyrobów zawierających azbest


Gmina Głusk   realizuje  zadanie  pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest”  dotowane na podstawie umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W 2016 r. zadanie będzie realizowane w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM – wsparcie działań ochrony  środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1 – usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 20916-2017”.  Realizacja tego zadania planowana jest w okresie czerwiec- wrzesień  2017 r.

W związku z powyższym  właściciele nieruchomości, którzy planują  w w/w okresie  usunięcie azbestu  z obiektów  położonych na terenie  gminy Głusk, należących do osób fizycznych i są zainteresowani uzyskaniem dofinansowania, powinni do Urzędu Gminy Głusk złożyć wniosek  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych  z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Wnioski   przyjmowane  w okresie  22 marca 2017 r.   do  24 kwietnia 2017 r.   na zasadach  określonych  Regulaminem przyznawania dofinansowania w związku z usuwaniem  wyrobów zawierającym azbest pochodzących z pokryć dachowych budynków położonych na  terenie  Gminy Głusk   na 2017 r.

Do pobrania:

REGULAMIN  2017

Wniosek

Wniosek PDF

Oświadczenie właściciela nieruchomości

Oświadczenie wykonawcy

Szczegółowe informacje  można uzyskać   pod nr telefonu 81 7519716,  wnioski są dostępne w  siedzibie Urzędu Gminy Dominów ul. Rynek 1 pok. 101 ( w godzinach pracy Urzędu).