USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Fundusz Alimentacyjny
Fundusz Alimentacyjny
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
 
Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego usankcjonowane jest następującymi aktami prawnymi:
 1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 489),
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2015, poz. 2229).
 
Dla kogo?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym tj. osobom uprawnionym do alimentów od rodziców na podstawie tytułów wykonawczych pochodzących lub zatwierdzonych przez sąd, jeżeli ich egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom – pod warunkiem:
  • zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu,
  • przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
  • przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Osoba uprawniona do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w trakcie pobierania świadczeń musi zamieszkiwać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

 • do 18 roku życia,
 • gdy kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej, nie dłużej niż do 25 roku życia,
 • gdy legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Dochód na osobę w rodzinie uprawniający do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości aktualnie zasądzonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł na jedną osobę uprawnioną.

Jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są przyznawane na wniosek osoby uprawnionej lub  – gdy jest ona niepełnoletnia – na wniosek jej rodzica (przedstawiciela ustawowego).
Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w GOPS Głusk. Okres świadczeniowy w funduszu alimentacyjnym trwa od 1 października do 30 września, wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od dnia 1 sierpnia.

Składając wniosek na nowy okres zasiłkowy osoby które złożą wnioski w miesiącu sierpniu mają gwarantowaną wypłatę świadczeń w miesiącu październiku, osobom które złożą wnioski o przyznanie świadczeń w miesiącach wrzesień-październik świadczenia są wypłacane najpóźniej do końca listopada. Składając wniosek w czasie trwania okresu świadczeniowego świadczenia są przyznawane od miesiąca w którym wpłynął wniosek do końca września, czyli końca okresu świadczeniowego.

Do wniosku o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

 • tytułu wykonawczy przyznający świadczenie alimentacyjne,
 • zaświadczenie od komornika sądowego (lub innego organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne) stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • zaświadczenie od komornika sądowego (lub innego organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne) stwierdzające stan egzekucji w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu przez osobę uprawnioną do szkoły lub szkoły wyższej – dotyczy osób pełnoletnich,
 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy  – dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy  – dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które mają być przelewane świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dodatkowe informacje:

 • Osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy są zobowiązani do informowania na bieżąco organu wypłacającego świadczenia z funduszu alimentacyjnego o wszelkich zmianach mających wpływ na wypłatę świadczeń np. uzyskanie lub utrata dochodu, zmiany w składzie rodziny, wyjazd członka rodziny zagranicę, umorzenie postępowania egzekucyjnego, skuteczność egzekucji.
 • Osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy mają prawo do złożenia we właściwym na swoje miejsce zamieszkania Urzędzie Gminy/ Miasta wniosku o wszczęcie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku bezskuteczności egzekucji, do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne dokumentujące jej bezskuteczność.
 • Po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej – organ przyznający świadczenia wysyła do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego Urzędu Gminy/Miasta wniosek o wszczęcie postępowania mającego na celu zwiększenie skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
 • Dłużnik alimentacyjny jest informowany o przyznaniu świadczeń osobie uprawnionej, o wysokości jego zobowiązań wobec Skarbu Państwa z tytułu wypłaconych świadczeń: z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego wypłacanego przez ZUS przed rokiem 2005 oraz o konieczności zwrotu świadczeń wypłaconych wraz z ustawowymi odsetkami. Po zakończeniu okresu świadczeniowego dłużnik alimentacyjny otrzymuje decyzję ustalającą wysokość jego zadłużenia z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz zobowiązująca do zwrotu wskazanej kwoty w określonym terminie.
 • W okresie gdy osoba uprawniona pobiera świadczenia z funduszu alimentacyjnego wszelkie pieniądze wyegzekwowane od dłużnika alimentacyjnego w pierwszej kolejności są zaliczane na poczet zadłużenia powstałego na skutej wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym.
Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenia, do wniosku o ustalenie prawa do funduszu alimentacyjnego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Więcej informacji można uzyskać na stronie MRPIPS.