USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Opieka wytchnieniowa
Opieka wytchnieniowa

Gmina Głusk pozyskała środki w wysokości 146 880,00 zł z Funduszu Solidarnościowego na realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 
 
 

Flaga i godło Polski

Logo Ministerstwa

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) lub
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnospranwości (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosparwnych) - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Usługa opieki wytchnieniowej ma za zadanie przede wszystkim czasowo odciążyć członków rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki, zapewnić im czas na odpoczynek i regenerację.

Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Gmina w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

 1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności), lub
 2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem                                o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu                     i niepełnospranwości: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub,
 3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Głusk realizuje program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W 2022 r. limit godzin ustalonych dla opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego wynosi 240 godzin.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

Osoba niepełnosprawna lub członek rodziny/opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym ma możliwość samodzielnego wyboru:

 • osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej oraz
 • miejsca, w którym ta usługa będzie świadczona, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii gminy

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (81) 75 18 162, 517103783.

 

Ikona docPlakat, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [264.00 KB]