USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rodzina 500+
Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze

 

500+

 

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest od miesiąca złożenia wniosku do 30 września 2017 r. w związku z tym, wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Głusk – Dominów, ul. Rynek 1 w godzinach:

 • poniedziałek, środa-piątek 7:15- 15:15;
 • wtorek 8:00- 16:00,

lub za pośrednictwem:

 1. Poczty Polskiej na adres Ośrodka.
 2. Przez internet za pomocą czterech kanałów:

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 1. matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka.
 2. do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. na pierwsze dziecko:
  1. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł,
  2. jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł,
 2. na drugie i kolejne dziecko/dzieci – niezależnie od dochodu rodziny.

Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tzn. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
 3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów członków rodziny.

Dochód członka rodziny to przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, z wyjątkiem przypadków utraty oraz uzyskania dochodu. Rokiem bazowym jest rok 2014.

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

 1. oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego – wzór oświadczeń w tych sprawach określa Załącznik nr 2 i Załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);
 2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:
 1. wysokości dochodu,
 2. wysokości należnych składek na ubezpieczenie społeczne,
 3. wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 4. wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,
 5. wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

(ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa – oświadczenie w tej sprawie określa Załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze);

 1. w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.
Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba, która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko.
Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie od tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
 1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia dziecka,
 2. prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację,
 3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 4. inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku. Prawidłowe złożenie wniosku umożliwi jego.

Więcej informacji o programie Rodzina 500 + dostępne jest na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.