USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne Zasiłek Pielęgnacyjny
Zasiłek Pielęgnacyjny
 • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
  • niepełnosprawnemu dziecku do 16-tego roku życia,
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16-tego roku życia legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała przez ukończeniem 21 roku życia,
  • osobie powyżej 16-tego roku życia posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym,
  • osobie która ukończyła 75 lat,
 • zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w kwocie 153,00 zł miesięcznie przez okres ważności orzeczenia, bez względu na dochód rodziny,
 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje gdy osoba ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego,
 • zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak uzyskać zasiłek pielęgnacyjny?

 • Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na wniosek jednego z rodziców dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka lub osoby pełnoletniej posiadającej orzeczenie.
 • Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Jeżeli osoba w okresie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złoży wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu orzekającego o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
 • W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba spełnia warunki uprawniające do nabycia tych świadczeń oraz złożyła wniosek o ustalenie:
  • niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia,
  • prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia.

Do wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które ma być przelewany zasiłek pielęgnacyjny.

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający zasiłek pielęgnacyjny ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.