USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny i dodatki:

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
 3. osobie uczącej się.

Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom:

 1. do ukończenia przez dziecko 18 roku życia,
 2. w trakcie nauki przez dziecko w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez nie 21 roku życia,
 3. do 24 roku życia dziecka, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od dnia 1 listopada 2016 r. dochód na jednego członka rodziny uprawniający do pobierania zasiłku rodzinnego i dodatków nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

Aktualna wysokość zasiłku rodzinnego oraz poszczególnych dodatków wynosi:

Zasiłek rodzinny:

 • dla dziecka do 5-tego roku życia – 95,00 zł,
 • dla dziecka między 5-tym a 18-tym rokiem życia – 124,00 zł,
 • dla dziecka powyżej 18-tego roku życia – 135,00 zł.

Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

 • urodzenia dziecka – 1000,00 zł (jednorazowo),
 • opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł,
 • samotnego wychowywania dziecka – Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.
  W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej -95,00 zł,
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
  • do 5-tego roku życia 90,00 zł,
  • powyżej 5-tego roku życia 110,00 zł,
 • rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł,
 • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania:
  • w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły – 113,00 zł,
  • w związku z dojazdem z miejscowości zamieszkania do miejscowości w której jest siedziba szkoły – 69,00 zł.

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka:

 • przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł,
 • przysługuje jednemu z rodziców lub opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka do ukończenia przez nie 1 roku,
 • przysługuje na każde urodzone lub przysposobione dziecko,
 • przysługuje w przypadku gdy kobieta przebywała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży – co jest potwierdzane odpowiednim zaświadczeniem lekarskim (warunek ten nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka).

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • przysługuje w kwocie 400,00 zł miesięcznie, w przypadku przysługiwania dodatku za niepełne miesiące wypłaca się proporcjonalnie do ilości dni, za które przysługuje,
 • przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka przez okres:
  • 24 miesięcy kalendarzowych,
  • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
  • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w sytuacji korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje opiekunów dziecka przysługuje tylko jeden dodatek,
 • nie przysługuje gdy: osoba starająca się o jego przyznanie bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego nie pozostawała w stosunku pracy dłużej niż 6 miesięcy, osoba podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

 • przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w sytuacji gdy nie zostały zasądzone alimenty
 • z powodów takich jak:
  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, – przysługuje osobie uczącej się gdy rodzice nie żyją.
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
 • przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji:

 • przysługuje jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka albo osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją i kształceniem dziecka niepełnosprawnego;
 • przysługuje na dziecko które:
  • do 16-tego roku życia legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • powyżej 16 – tego roku życia ale do ukończenia 24 roku życia legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:

 • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków, w związku z rozpoczęcie nauki w szkole lub rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówki),

Dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania:

Wyróżnia się dwie odmiany tego dodatku do zasiłku rodzinnego:

 1. przyznawany jest gdy dziecko podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania i dojeżdża do miejscowości w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna, a także szkoła artystyczna, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej,
 2. przyznawany jest gdy dziecko podejmuje naukę poza miejscem zamieszkania i w związku z tym zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
 • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka,
 • dodatek jest przyznawany na okres roku szkolnego tj. 10 miesięcy (z wyłączeniem okresu wakacji letnich).

 

Jak uzyskać zasiłek rodzinny i dodatki:

Zasiłek rodzinny jest przyznawany na wniosek jednego z rodziców dziecka, opiekuna prawnego lub faktycznego dziecka lub osoby uczącej się.
Wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami składa się w GOPS Głusk.

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października, wnioski można składać od dnia 1 września.

Składając wniosek na nowy okres zasiłkowy osoby które złożą wnioski w miesiącu wrześniu mają gwarantowaną wypłatę świadczeń w miesiącu listopadzie, osobom które złożą wnioski o przyznanie świadczeń w miesiącach październik-listopad świadczenia są wypłacane najpóźniej do końca grudnia.
Składając wniosek w czasie trwania okresu świadczeniowego świadczenia są przyznawane od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami do końca października, czyli końca okresu zasiłkowego.

Do wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami należy dołączyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:

 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – dotyczy wszystkich członków rodziny,
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego na które ma być przelewany zasiłek rodzinny wraz z dodatkami.
 • w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

W indywidualnych sytuacjach organ przyznający i wypłacający zasiłek rodzinny wraz z dodatkami ma prawo żądać dodatkowych oświadczeń i dokumentów od wszystkich członków rodziny potwierdzających stan faktyczny.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.