USTAWIENIA

Jesteś na: Kontakt Obsługa interesantów
Struktura organizacyjna
Nazwa
Wydziału
Telefon E-mail Adres Opis
WłADZE GMINY Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Wójt mgr inż. Jacek Anasiewicz 75-18-760 110 B Kieruje pracą Urzędu i podległymi jednostkami organizacyjnymi.
Zastępca Wójta Łukasz Wójtowicz 75-19-713 110 C Nadzór nad pracą GZK Głusk i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Sekretarz mgr Bogusław Kukuryk 75-18-771 boguslaw.kukuryk@glusk.pl 102 Nadzór nad pracą urzędu.
Opis wydziału
REFERAT STRATEGII I ROZWOJU Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju Agnieszka Wiechnik 75-19-008 agnieszka.wiechnik@glusk.pl 104

Nadzór i koordynacja działań w zakresie wdrażania i realizacji zadań zawartych w Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy.Koordynowanie prac związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Inspektor ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego Magdalena Mrzygłód 75-19-008 104 Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz informacji o terenie.Uczestnictwow pracach związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego Alina Kępa 75-18-711 alina.kepa@glusk.pl 104

Prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem i realizacją planów miejscowych, studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Administrowanie i gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości.

Inspektor ds. geodezji i planowania przestrzennego Bartosz Żułtak 75-18-711 bartosz.zultak@glusk.pl 104 Decyzje zatwierdzające podział, przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, do komunalizacji nieruchomości gminnych. Nadawanie nr porządkowych nieruchomości.
Inspektor ds. geodezji i planowania przestrzennego Magdalena Nowocień 75-18-711 magdalena.nowocien@glusk.pl 104 Naliczanie opłat planistycznych i adiacenckich, ujawnianie wpisów w księgach wieczystych dla nieruchomości gminnych.
Opis wydziału
REFERAT FINANSOWO – KSIęGOWY I PODATKóW ORAZ ARCHIWUM ZAKłADOWEGO Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Skarbnik mgr Agnieszka Ciszewska 75-18-635 112 Opracowywanie i nadzorowanie wykonania budżetu. Kierowanie referatem finansowym.
Zastępca Skarbnika Gminy mgr Małgorzata Król 75-18-635 malgorzata.krol@glusk.pl 122 Prowadzenie księgowości budżetowej.
Inspektor ds. księgowości budżetowej i płac mgr Małgorzata Małaj 75-18-635 malgorzata.malaj@glusk.pl 113 Naliczanie płac. Prowadzenie księgowości budżetowej.
Inspektor ds. księgowości budżetowej mgr Agnieszka Banach 75-18-635 agnieszka.banach@glusk.pl 113 Prowadzenie księgowości budżetowej.
Podinspektor ds. księgowości mgr Katarzyna Paździor 75 19 729 katarzyna.pazdzor@glusk.pl 113 Prowadzenie księgowości budżetowej.
Podinspektor ds. księgowości mgr Magdalena Mańko 75-18-63 magdalena.manko@glusk.pl 122 Prowadzenie księgowości budżetowej.
Inspektor ds. księgowości podatkowej mgr inż. Ewelina Krysa 75-19-729 ewelina.krysa@glusk.pl 122 Księgowanie wpłat podatkowych.
Inspektor ds. podatków i opłat mgr Beata Wójcik 75-99-456 beata.wojcik@glusk.pl 005 Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych.
Referent ds. podatków i opłat Marzena Granowicz 75-99-456 marzena.granowicz@glusk.pl 005 Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych
Kierownik Biura podatków i opłat Ewa Sulowska 75-19-729 ewa.sulowska@glusk.pl 006

Kierowanie działalnością biura.

Podinspektor ds. księgowości podatkowej Joanna Rogowska 75-19-729 joanna.rogowska@glusk.pl 006 Egzekucja należności podatkowych
Opis wydziału
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji mgr Agnieszka Potępska 75-99-400 agnieszka.potepska@glusk.pl Kierowanie działalnością Referatu. Nadzór nad poszczególnymi stanowiskami pracy wchodzącymi w skład Referatu, uczestniczącymi w realizacji zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Nadzór nad prawidłową realizacją gminnych zadań inwestycyjnych or
Z-ca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji - 74-88-940
Kierownik Biura zarządzania projektami z Funduszy Unii Europejskiej i innych środków zewnętrznych Nadzór i koordynacja działań w zakresie aplikowania i wdrażania projektów współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł zewnętrznych oraz nadzór nad funkcjonowaniem Biura.
Inspektor ds. budownictwa mgr inż Piotr Kulik 75-19-715 piotr.kulik@glusk.pl 106 Nadzorowanie inwestycji Gminnych.
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej 106 Opłaty adiacenckie, zajęcia pasa drogowego.
Inspektor ds. budownictwa mgr inż. Grażyna Wapniarska 75-19-715 grazyna.wapniarska@glusk.pl 106 Przygotowywanie inwestycji gminnych, przetargów, wydawanie decyzji środowiskowych.
Podinspektor ds. drogownictwa w ramach projektu MOBILNY LOF inż Arkadiusz Kuźma 75-18-625 arkadiusz.kuzma@glusk.pl 105 Sprawy dróg, mostów, komunikacji, łączności i oświetlenia na terenie Gminy.
Inspektor ds. gospodarki komunalnej mgr Robert Dąbek 75-18-625 robert.dabek@glusk.pl 105 Decyzje dotyczące lokalizacji infrastruktury w pasie drogowym, nadzór nad utrzymaniem i konserwacją oświetlenia, projekty organizacji ruchu, bieżące utrzymanie dróg.
Inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji mgr inż. Piotr Kostyra 75-18-625 piotr.kostyra@glusk.pl 105 Przygotowywanie zadań inwestycyjnych, pozyskiwanie i rozliczanie inwestycji ze środków UE.
Inspektor ds. obsługi projektu „Mobilny LOF 119 Pozyskiwanie i rozliczanie środków z funduszy Unii Europejskiej.
Podinspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych mgr Małgorzata Lenart 75-18-770 malgorzata.lenart@glusk.pl 103 Pozyskiwanie i rozliczanie środków z funduszy Unii Europejskiej.
Podinspektor ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych 75-18-770 103 Pozyskiwanie i rozliczanie środków z funduszy Unii Europejskiej.
Inspektor ds. drogownictwa i gospodarki komunalnej Danuta Galant 75-18-625 danuta.galant@glusk.pl 105 Sprawy dróg, mostów, komunikacji, łączności i oświetlenia na terenie Gminy.
Inspektor ds. ewidencji działalności gospodarczej i ochrony środowiska Anna Ogrodnik 75-19-716 anna.ogrodnik@glusk.pl 003 Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych. Sprawy ochrony środowiska.
Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki wodnej mgr inż. Joanna Kołodziejczyk 75-19-716 asia.kolodziejczyk@glusk.pl 003 Sprawy rolnictwa, umowy dzierżawy gruntów.
Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi mgr Dorota Grela 75-19-716 dorota.grela@glusk.pl 003 Odpady komunalne.
aa
Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi Sylwia Hamera 75-19-716 sylwia.hamera@glusk.pl 003 Odpady komunalne
Opis wydziału
URZąD STANU CYWILNEGO Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik USC mgr Urszula Paździor 75-18-618 urszula.pazdzior@glusk.pl 013A Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego, ich sporządzanie oraz udzielanie ślubów. Prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu Gminy. Promocja Gminy, przygotowywanie uroczystości państwowych i samorządowych .Współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich.
Zastępca Kierownika USC mgr Karolina Buczek 75-18-618 karolina.buczek@glusk.pl 013A Prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego, ich sporządzanie oraz udzielanie ślubów.
Inspektor ds. ewidencji ludności i kultury Agnieszka Nowakiewicz 75-18-618 agnieszka.nowakiewicz@glusk.pl 013A Sprawy meldunkowe. Wyrabianie dowodów osobistych.
Podinspektor ds. zarządzania kryzysowego, OC i ppoż. Monika Ziajko 74-88-943 monika.ziajko@glusk.pl 013B Sprawy obrony cywilnej, straże pożarne, ochrona informacji niejawnych.
Opis wydziału
SAMODZIELNE STANOWISKA Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Obsługa Kancelaryjna Katarzyna Kocemba 75-18-760 katarzyna.kocemba@glusk.pl 110 Przyjmowanie, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji oraz informowanie interesantów o sposobie załatwienia spraw.
Inspektor ds. Administracji siecią informatyczną mgr Tomasz Gorzel 75-99-498 tomek.gorzel@glusk.pl 013B Informatyk
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy Wioletta Plichta 75-18-628 wioletta.plichta@glusk.pl 120 Obsługa Biura Rady Gminy
Opis wydziału
GMINNY OśRODEK POMOCY SPOłECZNEJ UL. RYNEK 1, DOMINóW 20-388 LUBLIN Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Kierownik mgr Agnieszka Bolibok 74-88-942 agnieszka.bolibok@gopsglusk.pl 005 Kieruje pracą Ośrodka.
Pracownik Socjalny Anna Gąsior 75-18-112 anna.gasior@gopsglusk.pl 004 Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Specjalista Pracy Socjalnej mgr Katarzyna Przybylska 75-18-112 kasia.przybylska@gopsglusk.pl 004 Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Pracownik Socjalny 75-18-112 003 Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Pracownik Socjalny Agnieszka Mańko 75-18-112 agnieszka.manko@gopsglusk.pl 003 Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Główny księgowy mgr Renata Banaszkiewicz 74-88-942 renata.banaszkiewicz@gopsglusk.pl 005 Prowadzenie księgowości GOPS.
Starszy Inspektor ds. świadczeń rodzinnych mgr inż. Elżbieta Gałat 75-18-162 elzbieta.galat@gopsglusk.pl 006 Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
Starszy Inspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego mgr Ewa Pietruszka 75-18-162 ewa.pietruszka@gopsglusk.pl 006 Realizacja zadań z zakresu Funduszu Alimentacyjnego.
Inspektor ds. świadczeń wychowawczych inż. Łukasz Gęca 728-57-24 lukasz.geca@gopsglusk.pl 004 Realizacja zadań z zakresu Programu „Rodzina 500 Plus”.
Opis wydziału
SAMORZąDOWY ZESPół EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKół PRZY URZęDZIE GMINY GłUSK, DOMINóW, UL. RYNEK 1, 20-388 LUBLIN Pokaż opis Pokaż stanowiska
w tym wydziale
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Pokój Opis
Dyrektor mgr inż.Anna Grzywaczewska 75-18-130 anna.grzywaczewska@glusk.pl 207 Kierowanie Zespołem oraz prowadzenie zadań oświatowych w Gminie.
Inspektor ds. kancelaryjnych mgr inż. Teresa Dąbrowska 74-88-941 teresa.dabrowska@glusk.pl 206 Prowadzenie spraw administracyjno – finansowych dotyczących szkół na terenie Gminy.
Inspektor ds. księgowości mgr Renata Głaz 75-18-177 renata.glaz@glusk.pl 206 Prowadzenie spraw administracyjno – finansowych dotyczących szkół na terenie Gminy.
Główny Księgowy mgr Agnieszka Nowaczek 75-18-177 agnieszka.nowaczek@glusk.pl 205 Prowadzenie spraw administracyjno – finansowych dotyczących szkół na terenie Gminy.
Inspektor ds. księgowości i kasy Małgorzata Mordel 75-18-177 malgorzata.mordel@glusk.pl 204 Prowadzenie spraw administracyjno – finansowych dotyczących szkół na terenie Gminy.
Starszy inspektor ds. kadr i płac mgr Anna Dziuba 75-18-177 anna.dziuba@glusk.pl 204 Prowadzenie spraw administracyjno – finansowych dotyczących szkół na terenie Gminy.
Teresa Rola 205
Opis wydziału
Obsługa interesantów
Urząd Gminy Głusk, Samorządowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Urząd Gminy przyjmuje interesantów w: 
poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7.15-15.15
wtorki w godzinach 8.00-16.00 
pod adresem: ul. Rynek 1, Dominów 20-388 Lublin