USTAWIENIA

Jesteś na: Kultura i Sport Biblioteka – Centrum Kultury (BCK) Regulamin Biblioteki
Regulamin biblioteki
Regulamin dla czytelników
Biblioteki – Centrum Kultury

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Biblioteki – Centrum Kultury określa prawa i obowiązki użytkowników korzystających z jej siedziby w Dominowie oraz istniejących filii.
 2. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania zawartych w nim postanowień.
 3. Czytelnik jest zobowiązany do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w sposób, który nie narusza praw autorskich.
 4. W Bibliotece obowiązuje cisza.
 5. Zabrania się wnoszenia oraz spożywania na jej terenie napoi i pokarmów.
 6. Biblioteka nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez użytkownika bez opieki.
 7. Jeśli czytelnik nie korzysta z Biblioteki przez okres 5 lat,  jego konto czytelnicze zostaje zlikwidowane.
 8. Osoba potwierdzająca zapoznanie się z Regulaminem jednocześnie oświadcza, iż została zapoznana z następującymi informacjami, zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.):
  1. Administratorem Danych Osobowych jest Biblioteka – Centrum Kultury.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Agnieszka Parol tel. 518999965, email: a.parol@pcat.pl lub iod@pcat.pl
  3. Celem przetwarzania danych jest realizacja ustawowych zadań biblioteki, statystycznych, konieczność egzekwowania niezwróconych materiałów bibliotecznych.
   Podstawą prawną przetwarzania danych są: ustawa o bibliotekach, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu  wycofania  zgody na przetwarzanie lub  zlikwidowania konta czytelniczego.
  5. Informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  6. Informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy.
  9. Pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 9. Zasady korzystania ze znajdujących się w Bibliotece stanowisk komputerowych reguluje odrębny Regulamin.
 
§ 2. Prawo korzystania
 1. Z Biblioteki mogą korzystać wszystkie osoby bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 2. Przy zapisie do Biblioteki czytelnik powinien:
  1. okazać aktualny dowód tożsamości,
  2. wypełnić formularz zapisu podając następujące dane:
   • imiona,
   • nazwisko,
   • data urodzenia,
   • PESEL,
   • kategoria społeczna,
   • telefon kontaktowy,
   • adres e-mail,
   • adres zamieszkania,
   • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania rodzica lub opiekuna.
  3. zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 4. Czytelnik jest zobowiązany powiadomić Bibliotekę o każdorazowej zmianie danych osobowych podanych w formularzu zapisu.

 

§ 3. Wypożyczanie

 1. W Bibliotece obowiązuje system wolnego dostępu do półek.
 2. Wypożyczyć można 10 woluminów.
 3. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych użytkowników na dany tytuł lub ustalić krótszy okres wypożyczenia, jeśli tytuł stanowi szczególnie poszukiwaną pozycję.
 5. Istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych materiałów:
  1. zostaje ona udzielana na nie dłużej niż kolejne 30 dni,
  2. warunkiem jej udzielenia jest uregulowanie przez czytelnika pozostałych zobowiązań oraz zgłoszenie  chęci przedłużenia czasu przed upływem terminu zwrotu.
 6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników. Rezerwacja obowiązuje dwa tygodnie od momentu powrotu danego tytułu z wypożyczenia.
 7. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się na miejscu.
 8. Rejestracji zwracanych i wypożyczanych materiałów dokonuje bibliotekarz.
 9. Czytelnikowi, który ma nie uregulowanego zobowiązania wobec Biblioteki, można odmówić prawa do dalszego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

 

§ 4. Obowiązki czytelnika

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej. Wypożyczający powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z powodu zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia odpowiada czytelnik. Za zgodą bibliotekarza, czytelnik może w zamian za  zagubioną lub zniszczoną książkę zwrócić identyczny egzemplarz lub inną poszukiwaną przez Bibliotekę książkę.

 

§ 5. Przepisy końcowe

 1. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej), odmawia zwrotu lub uregulowania zobowiązania w sposób przewidziany w Regulaminie, Biblioteka może dochodzić swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
 2. Bibliotekarz może odmówić wstępu do Biblioteki osobom nietrzeźwym oraz o niskim poziomie higieny.
 3. Czytelnik nie stosujący się do postanowień Regulaminu może być pozbawiony czasowo lub całkowicie prawa do korzystania z usług Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do dyrektora.
 4. Skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać do dyrektora Biblioteki – Centrum Kultury.
Biblioteka
Treść