USTAWIENIA

Jesteś na: Kultura i Sport Biblioteka – Centrum Kultury (BCK) Regulamin Pracowni Komupterowej
Regulamin pracowni komputerowej
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dominowie
oraz w Świetlicy w Wilczopolu
 
 
§ 1. PRAWO I WARUNKI KORZYSTANIA
 
 1. Prawo korzystania z Pracowni Komputerowej mają zagrożeni wykluczeniem cyfrowym mieszkańcy gminy Głusk, którzy nie posiadają komputera i łącza internetowego w domu oraz potrafią korzystać z narzędzi TIK(Techniki Informatyczno Komunikacyjne).
 2. Dzieci i młodzież do lat 15 mogą korzystać ze sprzętu komputerowego po wcześniejszym dostarczeniu od rodzica/opiekuna prawnego pisemnej zgody.
 3. Przed pierwszym przystąpieniem do korzystania ze sprzętu komputerowego każdy użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia Kwestionariusza Rejestracyjnego (załącznik nr 1) i zapoznania się z Regulaminem Pracowni Komputerowej. Podpisanie Kwestionariusza Rejestracyjnego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Każde korzystanie z Pracowni Komputerowej jest rejestrowane. Przed przystąpieniem do pracy na komputerze Użytkownik zobowiązany jest do wpisania informacji w Karcie Ewidencji (Załącznik nr1).
 5. Po zajęciu stanowiska komputerowego nie można go zmieniać bez zgody osoby opiekującej się pracownią.
 6. Przy jednym stanowisku może pracować jedna .
 7. Opiekun pracowni ma prawo do dokonywania kontroli zajmowanych stanowisk komputerowych przez Użytkowników.
 8. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.
 9. Pracownia komputerowa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki.
 10. Opiekun pracowni ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze. Może też odmówić użytkownikowi dostępu do komputera, jeżeli uzna, że korzystający wykonuje czynności niepożądane lub nie potrafi posługiwać narzędziami TIK.
 11. Opiekun pracowni nie prowadzi doradztwa, szkolenia czy też instruktażu w przypadku, gdy użytkownik nie potrafi korzystać ze sprzętu lub oprogramowania.
 12. Użytkownik może zapisać potrzebne informacje na własnych nośnikach (płyta, pendrive). Nośnik pamięci do tego celu musi być nowy. Na użycie nośnika należy uzyskać zgodę opiekuna pracowni.
 13. Użytkownikowi korzystającemu ze sprzętu komputerowego i Internetu zabrania się:
  • prowadzenia działalności komercyjnej
  • instalowania na komputerach oprogramowania,
  • przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagującym przemoc lub treści obraźliwe oraz innych zawierających treści niezgodne z prawem,
  • zmiany ustawień geometrii obrazu w monitorze komputera
  • zmiany konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na dysku twardym komputera
  • spożywania posiłków oraz napojów w trakcie korzystania ze sprzętu,
  • samowolnego zmieniania stanowiska bez wiedzy i zgody opiekuna pracowni.
  • Za uszkodzenie sprzętu spowodowane nie właściwym użytkowaniem odpowiada osoba korzystająca z tego sprzętu.
  • W trakcie przebywania w pomieszczeniu pracowni należy zachować ciszę.
  • Pracownia komputerowa nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przez użytkowników rzeczy.
 
§ 2. POSZANOWANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 
Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania sprzętu komputerowego oraz do zachowania szczególnej ostrożności w czasie korzystania z Internetu.
 1. Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie dostrzeżonych uszkodzeń sprzętu komputerowego i występujących zakłóceń w pracy urządzeń.
 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk może odmówić czasowego, a w szczególnych przypadkach bezterminowego prawa korzystania ze stanowiska komputerowego.
 
§ 3. ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 
Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego
 
 1. Za uszkodzenia użytkownik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk przy współudziale pracownika Urzędu Gminy Głusk, w zależności od stopnia uszkodzenia.
 2. Po otrzymaniu odszkodowania pracownik Centrum Kultury wydaje użytkownikowi pokwitowanie.
 
§4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I CYWILNA
 
 1. Wszyscy korzystający z pracowni komputerowej ponoszą odpowiedzialność karną, cywilną za wszelkie wykroczenia i przestępstwa popełnione podczas lub w związku z korzystaniem z pracowni.
 2. W szczególności odpowiedzialność wymieniona w pkt. 1. dotyczy:
  1. umyślnego bądź nieumyślnego niszczenia sprzętu komputerowego;
  2. doprowadzania sieci komputerowej do niesprawności;
  3. prób nieuprawnionego dostępu do zastrzeżonych elementów sieci;
  4. nielegalnego kopiowania programów komputerowych;
  5. wprowadzania jakichkolwiek programów do sieci.
 3. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność finansową za szkody i straty wynikłe niewłaściwego użytkowania sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu technicznego będącego w posiadaniu pracowni komputerowej.
 
§5. ŚRODKI DYSCYPLINARNE
 
 1. W przypadku naruszenia regulaminu opiekun pracowni ma prawo zastosować środki dyscyplinarne:
  1. upomnienie,
  2. upomnienie ze skierowaniem wniosku o zakazie korzystania z pracowni komputerowej.
 2. Każdy użytkownik może być natychmiast pozbawiony prawa korzystania z pracowni komputerowej gdy:
  1. dokona udokumentowanej próby korzystania z zasobów zakazanych (pornograficznych, erotycznych, propagujących przemoc, itp.) lub będzie stosował wyrażenia ogólnie przyjęte za wulgarne,
  2. będzie próbował instalować własne oprogramowanie.
  3. będzie próbował przez swoje działanie dokonać usunięcia lub zmiany danych znajdujących się w zasobach.
 
§ 6. PRZEPISY KOŃCOWE
 
 1. Regulamin dla osób korzystających z pracowni komputerowej jest dostępny dla wszystkich w wersji papierowej w sali pracowni komputerowej, dodatkowo jest umieszczony na stronie www.centrumkulturyglusk.pl w zakładce „biblioteka”.
 2. W przypadku niestosowania się do ustaleń niniejszego Regulaminu opiekun pracowni ma prawo do wydania odmowy co do korzystania przez Użytkownika z pracowni komputerowej.
 3. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do opiekuna pracowni.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Załącznik 1
 
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Korzystania z Pracowni Komputerowej w Gminnej Bibliotece Publicznej, jednocześnie akceptuje warunki na jakich mogę bezpłatnie skorzystać z dostępu do sieci Internetowej.
Lp. Data Imię Nazwisko Adres zamieszkania Podpis
Biblioteka
Treść