USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Aktualności - Fundusze Unijne RENOWACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO –...

Aktualności - Fundusze Unijne

RENOWACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO – KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA W LUBLINIE”

RENOWACJA OBIEKTU ZABYTKOWEGO – KOŚCIOŁA PW. ŚWIĘTEGO JAKUBA APOSTOŁA W LUBLINIE”

Projekt zakłada rewitalizację obiektu zabytkowego – kościoła p.w. Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie, wpisanego do rejestru zabytków. Realizowana inwestycja będzie miała na celu efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa historycznego i kulturowego w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowej polichromii kościoła (prace konserwatorskie przy ścianach i sklepieniu transeptu oraz nawy kościoła). Ponadto zakres projektu obejmuje zakup infokiosku z oprogramowaniem prezentacyjnym, dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup i montaż ławki ogólnodostępnej, przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, a także organizację przeglądu kolęd i pastorałek, Dni Kultury Osób Niepełnosprawnych oraz Dni dziedzictwa historycznego i kulturowego Gminy Głusk.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne
 
Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Jakuba Apostoła w Lublinie, ul. Głuska 145, 20-380 Lublin
 
Okres realizacji: 2017-2020
 
Dofinansowanie z UE: 2 356 926,77 PLN
 
Umowa o dofinansowanie: RPLU.07.01.00-06-0096/16-00 z dnia 24 lipca 2017 r.
 
Cel projektu: Projekt ma na celu poprawę dostępności do dziedzictwa kulturowego (tj. w wymiarze fizycznym udostępnione zostaną nowe powierzchnie do odwiedzania – odrestaurowany obiekt zasobów kultury), jak również budowanie świadomości, tożsamości i edukacja dotycząca dziedzictwa kulturowego. Celem głównym projektu jest zachowanie i wzmocnienie potencjału dziedzictwa historycznego i kulturowego charakterystycznego dla gminy Lublin.
 
Grupa docelowa projektu: mieszkańcy Gminy Lublin, mieszkańcy Gminy Głusk oraz inne osoby korzystające z odnowionej infrastruktury – turyści.
 
RPO WL
Powrót