USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Aktualności - Fundusze Unijne Renowacja zabytkowej ‘’Bramy –Wieży’’

Aktualności - Fundusze Unijne

Renowacja zabytkowej ‘’Bramy –Wieży’’

Renowacja zabytkowej ‘’Bramy –Wieży’’

W dniu 04.02.2014 r. podpisałno umowę o dofinansowanie realizacji Projektu pn. Renowacja zabytkowej ‘’Bramy –Wieży’’ z dobudową i adaptacją na cele świetlicy kulturalno-turystycznej w Dominowie Gmina Głusk.

Okres realizacji projektu określono na 17.12.2009 r. – 30.06.2015 r.
Całkowita wartość Projektu wynosi 2 309 573,92 PLN, wysokość przyznanego Gminie dofinansowania wynosi 1 961 052,00 PLN.
Realizowany przez Gminę Głusk projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Cel nadrzędny Projektu to „Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców w wyniku zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy”
Zostanie on zrealizowany poprzez osiągnięcie następujących celów bezpośrednich projektu;
 zwiększenie liczby budynków gminnych przeznaczonych na cele użyteczności publicznej,
 zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej warunkującej powstanie lub wznowienie działalności kół i stowarzyszeń,
 budowę społeczeństwa informacyjnego opartego na stworzeniu bezpłatnych dostępnych punktów do szerokopasmowego Internetu przeznaczonych dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 zapobieganie marginalizacji osób niepełnosprawnych i osób starszych – obiekt gminny kulturalno -turystyczny przystosowany będzie infrastrukturalnie dla osób niepełnosprawnych,
 umożliwienie dostępu do miejsc historycznych, zabytkowych i przyrodniczych znajdujących się na terenie gminy – zabytkowa eklektyczna brama wieża wjazdowa z zespołu parkowo- pałacowego w Dominowie, skansen wsi głuseckiej, stadnina i hodowla kuca Felińskiego,
 renowację, udostępnienie, ochronę i monitoring zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego – odrestaurowany w pełni wyposażony w systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych , przeciwwłamaniowych i monitorujących 1 zabytek,
 promocję jednodniowych „zielonych szkół” przeznaczonych dla dzieci ze szkół gminnych i lubelskich – opracowany program jednodniowej trasy edukacyjnej obejmujący aspekty historyczne (zespół dworsko – pałacowy, więżę wjazdową i kapliczkę słupkową w Dominowie), tradycji kulturowej regionu (skansen wsi głuseckiej, wystawy sztuki ludowej) , przyrodnicze (ochrona zagrożonych gatunków fauny i flory, hodowla, kuca Felińskiego), rekreacyjne (przejażdżki konne, nauka obcowania z koniem) zamieszczony na stronie internetowej Gminy Głusk;
 przystosowanie terenów obszaru „zielonego pierścienia” miasta Lublina i miejsc ciekawych przyrodniczo i historycznie do turystyki weekendowej jako podmiejskich stref rekreacyjnych
 zmniejszenie bezrobocia w gminie;
 komplementarność działań łącząca poszczególne obiekty w jedną całość- wzrost o jedną drogę dojazdową z parkingiem łączącą zabytkowy obiekt z drogą gminną zmodernizowaną z udziałem środków UE w ramach programu ZPORR działanie 1,1.
Zabytkowa eklektyczna brama wjazdowa w zespole podworskim została wybudowana w XIX przez rodzinę Strojnowskich i do chwili obecnej zachowała swój pierwotny wygład i charakter. Obiekt został wpisany wraz z całym zespołem dworsko – parkowym w Dominowie do rejestru zabytków pod nr A/745. Wieża z budynkami gospodarczymi nigdy nie była restaurowana ani konserwowana popadła w ruinę i dewastacje, a jej zły stan techniczny uniemożliwia udostępnienie jej choćby do zwiedzania.
Efektem technicznym Projektu będzie odrestaurowana zabytkowa brama – wieża z XIX w , w której utworzony zostanie mały skansenu tradycji wsi głuseckiej i punkt widokowy. Na fundamentach starej zabudowy powstanie nowy budynek zaadaptowany na potrzeby świetlicy kulturalno – turystycznej w Dominowie. Dodatkowo w ramach projektu powstanie droga dojazdowa, parking, architektura zieleni, ogrodzenie i oświetlenie posesji.
Zakres prac objęty projektem obejmuje :
 prace remontowo- konserwatorskie eklektycznej zabytkowej wieży bramowej należącej do zespołu dworsko- parkowego z XIX w Strojnowskich o wymiarach gabarytowych 6 x 6 m i wysokości całkowitej H = 11,5 m ;
 przeprowadzenie rozbiórki przyległych do wieży budynków gospodarczych
 przeprowadzenie przebudowy parterowej części funkcjonalnej budynku wzdłuż dawnej linii zabudowy trzech budynków gospodarczych;
 przeprowadzenie prac w zakresie infrastruktury technicznej obiektu zabytkowego wraz z dobudową ;
 adaptację obiektu na potrzeby świetlicy kulturalno – oświatowej z infrastrukturą informatyczną ,punktem informacji turystycznej i małej gastronomi oraz skansenem tradycji wsi głuseckiej i punktem widokowym;
 przebudowę obsługi komunikacyjnej działki z zabytkowym obiektem
 przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem zewnętrznym działki na której znajduje się zabytkowy obiekt , ogrodzenie, tereny zielone, oświetlenie obiektu zabytkowego i placu, ;
 oznakowanie turystyczne obiektu
 
RPO WL
Powrót