USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Aktualności - Fundusze Unijne Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce

Aktualności - Fundusze Unijne

Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce

Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce

Celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy w obiektach Zespołu Szkół w Kalinówce.Zakres prac pozwoli na prowadzenie nauczania indywidualnego z uczniem, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych i wyrównawczych.

W ramach nadbudowy i przebudowy Zespołu Szkół w Kalinówce projektuje się montaż ogniw fotowoltaicznych na wykorzystanie energii na potrzeby obiektu szkolnego. Podstawowe zasilenie budynku stanowi istniejące przyłącze energetyczne, zaś instalacja fotowoltaiczna stanowi zasilenie wspomagające. Moc instalacji wynosi 10 kW, co zapewnione jest przez 40 modułów PV o jednostkowej mocy 250 W, umiejscowionych na dachu projektowanej nadbudowy budynku Zespołu Szkół.Dodatkowo zakupione zostanie oprogramowanie dot. monitorowania skuteczności i adekwatności stosowanych standardów i metod edukacyjnych wraz z monitoringiem umiejętności ucznia oraz ocena nauczyciela, a także dziennik elektroniczny, a w celu dostosowania Szkolnego Ośrodka Kariery: a) system do zindywidualizowanego podejścia do uczniach o specjalnych potrzebach edukacyjnych, b) pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu.Planowane jest również wyposażenie sali matematyczno-informatycznej wpływające na poprawę jakości świadczonych usług, użyteczności (m.in.tablica interaktywna z wyposażeniem, projektor, laptopy,urządzenie wielofunkcyjne) oraz wyposażenie do sali językowej - m.in.nowatorskie rozwiązanie +słuchawki+oprogramowanie+tablica interakt. z wyposażeniem+projektor+rzutnik+laptop. Wskaźniki: liczba wsp.obiektów infrast. ogólnej - 1 szt., Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej - 349.
 
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie: 13.7. Infrastruktura szkolna
poddziałanie: Brak poddziałania
dziedzina: brak
wartość projektu: 1 312 581.86 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 1 115 694.58 zł
 
RPO WL
Powrót