USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Aktualności - Fundusze Unijne Budowa i modernizacja sieci...

Aktualności - Fundusze Unijne

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej

Projekt "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej " w ramach RPO WL na lata 2015-2020 polega na budowie podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Głusk.

Szczegółowy zakres projektu obejmuje: 1.Wymianę zasuw sekcyjnych i węzłowych polegającą na demontażu starych, skorodowanych i nieszczelnych zasuw, powodujących powstawanie wycieków wody na sieci wodociągowej, a następnie montaż nowych zestawów zasuw we wszystkich miejscowościach objętych projektem. 2. Wykonanie połączenia odcinków wodociągowych (spinek) mających na celu utworzenie na istniejącej sieci wodociągowej systemu pierścieni. System taki znacznym stopniu ustabilizuje ciśnienie wody dostarczanej do gospodarstw, zmniejszy ryzyko braku wody w gospodarstwach w przypadku awarii (możliwość zasilania z kliku stron). 3. Modernizację ujęć wodociągowych : Kalinówka, Wilczopole, Kliny, Prawiedniki. 4. Kanalizację deszczową Ćmiłów oraz Dominów. Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować budowę kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 881 m, w tym 553,5 m w Dominowie z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i 327, 5 m w Ćmiłowie wraz z odprowadzeniem ujętych wód deszczowych. Planowane do realizacji zadania dotyczące modernizacji ujęć wodociągowych oraz modernizację i budowę sieci wodociągowej mają na celu uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy. Umożliwi to podłączenie do sieci wodociągowej budynków jednorodzinnych i zamknięcie pierścieni. Dzięki temu poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie, oraz poprawi się stan sanitarny mieszkańców. Wskaźniki projektu: wskaźnik rezultatu bezpośredniego:Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę- wskaźniki produktu: Liczba wspartych stacji uzdatniania wody - 4 szt. Długość przebudowanej sieci wodociągowej (spinki) 13,67 km. Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej (wymiana węzłów i zasuw) - 8 km.
 
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie: 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa
poddziałanie: Brak poddziałania
dziedzina: ochrona środowiska
wartość projektu: 4 581 397.56 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 196 916.02 zł
 
RPO WL
Powrót