USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Aktualności - Fundusze Unijne MOBILNY LOF

Aktualności - Fundusze Unijne

MOBILNY LOF

MOBILNY LOF

Projekt odpowiada na zidentyfikowane problemy dotyczące dostępności komunikacyjnej w ramach LOF, podejmując ingerencję w obszarach wymagających wsparcia. Wszystkie działania w ramach projektu są ukierunkowane na poprawę wewnętrznej i zewnętrznej spójności komunikacyjnej obszaru.

Interwencje poprawiają dostępność węzłów/punktów przesiadkowych, ułatwiają sposób komunikacji poszczególnymi środkami transportu i usprawniają przejazdy mieszkańców. W dziesięciu gminach utworzone zostaną węzły komunikacyjne oraz towarzysząca im infrastruktura uzupełniająca. Powstałe w ramach projektu węzły/punkty przesiadkowe w znaczący sposób usprawnią nie tylko połączenia w ramach LOF, ale także w całym regionie. Lokalizacje dworców i węzłów/punktów przesiadkowych podyktowane są możliwością połączenia różnych systemów komunikacyjnych: kolejowego, lotniczego, komunikacji miejskiej, komunikacji samochodowej, rowerowej i pieszej. Poszerzenie dostępności połączeń przyczyni się do ograniczenia korzystania przez mieszkańców z indywidualnych środków transportu. Tego rodzaju zmiany wpłyną na obniżenie emisji gazów cieplarnianych, a także na redukcję ilości pojazdów na drogach. W konsekwencji działań podjętych w ramach projektu ""Mobilny LOF"" nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zwiększenie liczby osób korzystających z transportu publicznego oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ważnym aspektem planowanego projektu jest wprowadzenie alternatywnych środków komunikacji w transporcie publicznym. Budowa bezpiecznej infrastruktury dróg rowerowych umożliwi wykorzystanie roweru jako alternatywnego środka komunikacji dla przejazdów nie tylko w ramach poszczególnych miejscowości, ale również na terenie całego obszaru funkcjonalnego. Projekt zakłada również budowę energooszczędnego, nieskoemisyjego oświetlenia ulicznego.
 
powiaty: lubelski, lubartowski, puławski, świdnicki 
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
działanie: 5.6. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
poddziałanie: Brak poddziałania
dziedzina: energetyka
wartość projektu: 99 925 641.41 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 76 515 749.20 zł
 
RPO WL
Powrót