USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Program Operacyjny Infrastruktura i... Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji...

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap I

Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap I

Przedsięwzięcie dotyczy rozwiązania gospodarki ściekowej w obrębie jednostek osadniczych – Abramowice Prywatne, Kalinówka oraz Dominów należących do Gminy Głusk.

PO IS

 

 

„Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk”

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś Priorytetowa II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Działanie 2.3  „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

 

Beneficjent: Gmina Głusk

Okres realizacji: 2016 – 2019

Dofinansowanie z UE: 7 769 805,09 PLN
Numer umowy o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0040/16-00 z dnia 16.09.2016r.

Inwestycja została podzielona na cztery zadania.

ZADANIE I – obejmuje kanalizację sanitarną zbiorczą w miejscowości Abramowice Prywatne i Kalinówka. Zaprojektowano system kanalizacji grawitacyjny. Kolektory sanitarne prowadzone będą w większości w poboczach dróg gminnych i wewnętrznych. Główne kanały zlokalizowane będą w ulicach Sasankowej, Gajowej, Brzozowej oraz Dwie Topole. Długość: 9,5 km. Projektowana sieć kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki do  kolektora miejskiego NF, a następnie ścieki popłyną kolektorem NII do oczyszczalni ścieków HAJDÓW
w Lublinie.

 

ZADANIE II – obejmuje kanalizację sanitarną zbiorczą w miejscowości Abramowice Prywatne. Kolektor główny zbiorczy zaprojektowano w istniejącym chodniku w pasie drogi powiatowej nr 2273L Lublin-Abramowice Prywatne. Główny kolektor i pozostałe kolektory boczne zaprojektowano w drogach prywatnych lub w poboczach dróg gminnych. Długość: 8,8 km. Sieć kanalizacyjna będzie odprowadzać ścieki do kanału sanitarnego w ul. Zorzy, a następnie ścieki popłyną kolektorem NII do oczyszczalni ścieków HAJDÓW w Lublinie.

 

ZADANIE III – obejmuje kanalizację sanitarną zbiorczą w miejscowości Kalinówka. Kolektor główny zbiorczy zaprojektowano po prywatnych działkach wzdłuż ul. Kasztanowej i Brzozowej. Kolektory boczne zaprojektowano w drodze gminnej (ul. Dwie Topole), w poboczu drogi powiatowej (ul. Malwowa) w drogach prywatnych (m.in. ul. Sielankowa). Długość: 1,9 km. Projektowana sieć kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki do projektowanej kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, dalej do kolektora miejskiego NF, a następnie ścieki popłyną kolektorem NII do oczyszczalni ścieków HAJDÓW w Lublinie.

 

ZADANIE IV – obejmuje kanalizację sanitarną zbiorczą w miejscowości Dominów o długości ok. 0,9 km z włączeniem do istniejącego systemu kanalizacyjnego. Główny kolektor boczny i pozostałe kolektory boczne zaprojektowano w drogach i działkach gminnych. Projektowana sieć będzie odprowadzała ścieki do kolektora gminnego Ø400, a następnie ścieki popłyną kolektorem NII do oczyszczalni ścieków HAJDÓW w Lublinie.

 

Zakres rzeczowy prac objętych projektem dotyczy:

  • wykonania prac geodezyjnych;
  • wykonania budowy  kolektorów głównych sieci kanalizacyjnej o średnicy D = 250-200 mm z tworzyw sztucznych o łącznej długości 17,9 km  wraz ze studzienkami sieciowymi, inspekcyjnymi  w tym; wykonania robót ziemnych, odwodnieniowych, montażowo –instalacyjnych, wykończeniowych);
  • wykonania budowy  kolektorów bocznych o średnicy D = 160 mm z tworzyw sztucznych o łącznej długości L =  3,4km w tym; wykonania robót ziemnych, odwodnieniowych montażowych – instalacyjnych, wykończeniowych);
  • wykonania punktu kontroli ilości odprowadzanych ścieków w tym – prace ziemne, montażowe instalacyjne i elektryczne, prace adaptacyjne, wykończeniowe, oświetlenie terenu przy zastosowaniu lamp solarnych;
  • wykonania rekonstrukcji nawierzchni;
  • wykonania robót porządkowych i ustawienie oznakowania;
  • wykonania prób szczelności i odbioru końcowego;

 

Cele przedsięwzięcia

 

Nadrzędnym  celem omawianego  przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do nowoczesnej infrastruktury komunalnej dla mieszkańców z terenu gminy Głusk  zgodnie z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG w aglomeracjach na obszarze Gminy Głusk w miejscowościach  Abramowice Prywatne, Kalinówka oraz Dominów stanowiących aglomerację Lublin.

Realizacja projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk” całkowicie wpisuje się nadrzędny cel Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska zdefiniowany jako zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Zostanie to osiągnięte dzięki budowie systemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach. Realizacja działania pozwoli tym samym na wypełnienie zobowiązań akcesyjnych w zakresie gospodarki ściekowej oraz przyczyni się do ochrony i zachowania stanu ekologicznego wód Bałtyku i zapobiegania zanieczyszczeniu wód powierzchniowych w Polsce poprzez ociągnięcie następujących

celów szczegółowych (bezpośrednich) projektu:

  1. skanalizowania miejscowości Kalinówka, Dominów oraz Abramowice Prywatne  zorganizowaną siecią kanalizacji sanitarnej – wzrost sumarycznej długości głównej sieci kanalizacji rozdzielczej o 21,3 km do końca 2019 roku.
  2. zwiększenia dostępu zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w miejscowościach gminnych – wzrost liczby użytkowników o 1101 RLM.

 

Dofinansowanie:

W styczniu 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.
Planowany całkowity koszt projektu – 14 910 653,35 PLN .

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs a także pełniąca rolę Instytucji Wdrażającej zakończył weryfikację powyższego wniosku z wynikiem pozytywnym i podjął decyzję o  dofinansowaniu projektu, a następnie podpisaniu umowy o dofinansowanie.

W dniu 16 września 2016 r. Gmina Głusk podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk”. Gminie Głusk zostało przyznane dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie nie większej niż 7 769 805,09 PLN.

Zgłaszanie nieprawidłowości

 

Realizacja projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk”

W ramach realizowanego przez Gminę Głusk projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk”, który współfinansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w dniu 25 i 26 lipca 2016 r. Gmina ogłosiła przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy, który wybuduje sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Abramowice Prywatne oraz Dominów (w projekcie zadanie numer II i IV). W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej zostali wybrani wykonawcy a kryterium wyboru stanowiła cena i okres udzielonej gwarancji.  Pod koniec września 2016r. zostały podpisane umowy z wybranymi wykonawcami, którzy następnie przystąpili do wykonywania robót budowlanych zaplanowanych w ramach poszczególnych zadań.

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie oraz umów z wykonawcami w miejscowości Abramowice Prywatne zostanie wybudowane ponad 8,5 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do połowy grudnia 2017 roku natomiast w miejscowości Dominów prawie 1 km do końca grudnia 2016r.

 

W ramach realizowanego przez Gminę Głusk projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk” trwają roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Abramowice Prywatne i Dominów. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru do końca bieżącego miesiąca w Abramowicach Prywatnych wybudowano już 650 m a w Dominowie 300 m kanalizacji. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i niekorzystną aurą do wykonywania prac ziemnych tempo i zakres prac zostanie dostosowany do panujących warunków atmosferycznych.

 

W dniu 30.01.2017 r. Komisja, w skład której wchodzili przedstawiciele: Gminy Głusk, GZK, Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy dokonali odbioru końcowego robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Dominów. Komisja stwierdziła, że przedmiotowe zadanie zostało wykonane w zakresie zgodnym z zawartą umową i postanowiła przekazać je do eksploatacji.

W dniu 30.01.2017 r. Gmina Głusk ogłosiła również kolejny przetarg na wybór wykonawcy na realizację zadania I i III w ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk” przedmiotem, których jest budowa prawie 10 kilometrów sieci kanalizacji w miejscowościach Abramowice Prywatne i Kalinówka.

 

W ogłoszonym w dniu 30.01.2017 r. przetargu na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Abramowice Prywatne i Kalinówka, gm. Głusk w ramach projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk” – zadanie I i III najkorzystniejszą ofertę na realizację obu zadań złożył Usługowy Zakład WOD-KAN-GAZ Józef Lis z Przeworska. W dniu 17.03.2017r. Gmina Głusk podpisała umowy z wybranym Wykonawcą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Abramowice Prywatne
i Kalinówka.

Zgłaszanie nieprawidłowości

 

Powrót