USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Program Operacyjny Infrastruktura i... Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji...

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wodospad

Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II

Przedsięwzięcie dotyczy rozwiązania gospodarki ściekowej w obrębie jednostek osadniczych – Mętów, Głuszczyzna, Wólka Abramowicka, Żabia Wola, Dominów i Ćmiłów należących do Gminy Głusk.

PO IS

Inwestycja została podzielona na cztery zadania.

ZADANIE I – obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów (wzdłuż drogi gminnej G107111) o długości 8,12 km.

ZADANIE II – obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów i Głuszczyzna (przy drodze wojewódzkiej cz. I) o długości 2,04 km.

ZADANIE III – obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mętów i Głuszczyzna (przy drodze wojewódzkiej cz. II) o długości 16,37 km.

Sieć kanalizacji sanitarnej odprowadzać będzie ścieki bytowo – gospodarcze z budynków mieszkalnych poprzez system zlokalizowany na terenie gminy Głusk oraz kolektor sanitarny miasta Lublin NII do istniejącej oczyszczalni ścieków HAJDÓW w Lublinie. W ramach realizowanego projektu planuje się montaż przewodów sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC o średnicy od 160 mm do 250 mm, dla sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE 100 RC, PE 100 SDR 11, PE 50 oraz PE 63. Dodatkowe wyposażenie sieci stanowić będą studnie betonowe o średnicy 1200 mm oraz studnie tworzywowe o średnicach od 315 mm do 1000 mm. Ukształtowanie terenu nie pozwala na wykonanie kanalizacji sanitarnej w całości w systemie kanalizacji grawitacyjnej, w związku z czym w ramach projektu zrealizowanych zostanie pięć tłoczni strefowych oraz czterdzieści jeden indywidualnych przepompowni ścieków.

ZADANIE IV – obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w formule zaprojektuj i wybuduj w miejscowościach: Dominów, Ćmiłów, Wólka Abramowicka, Żabia Wola, Mętów o długości 2,58 km

W ramach zadania zostanie zaprojektowane i wykonane 1,530 km odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, 1,050 km odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym wraz z 10 indywidualnymi przepompowniami ścieków, w tym: w miejscowości Dominów 50 m w systemie grawitacyjnym i 65 m w systemie ciśnieniowym, w miejscowości Wólka Abramowicka 350 m w systemie grawitacyjnym, w miejscowości Mętów 290 m w systemie grawitacyjnym i 950 m w systemie ciśnieniowym, w miejscowości Ćmiłów 840 m w systemie grawitacyjnym oraz w miejscowości Żabia Wola 35 m w systemie ciśnieniowym. Planowane odcinki są pojedynczymi fragmentami sieci, których wykonanie umożliwi włączenie się do gminnego systemu sieci kanalizacyjnej nowo zabudowanych nieruchomości w w/w miejscowościach. Odcinki zostaną zaprojektowane i wykonane z rur PVC o średnicy od 160 mm do 200 mm (odcinki sieci kanalizacji grawitacyjnej) oraz z rur PE 100 RC, PE 100 SDR 11, PE 50 i PE 63 (odcinki sieci kanalizacji ciśnieniowej). Dodatkowo wyposażenie sieci stanowić będą studnie betonowe o średnicy 1200 mm oraz studnie tworzywowe o średnicy od 315 mm do 1000 mm

W ramach projektu planowane jest dodatkowo wdrożenie systemu klasy GIS. System ten ma wspomagać następujące działania:

 • bezpośrednią obsługę mapy numerycznej,
 • inwentaryzację danych branżowych i ich utrzymanie,
 • wspomaganie działów technicznych wydających warunki techniczne dla nowych przyłączy,
 • usprawnienie pracy konserwatora poprzez łatwiejszą rejestrację zleceń eksploatacyjnych,
 • współpracę z ośrodkami geodezji w zakresie wymiany danych przestrzennych (adresy, budynki, dane ewidencji gruntów i inne sieci branżowe),
 • utrzymanie niezawodności sieci,
 • wspomaganie procesów archiwizacji i wyszukiwania dokumentacji z poziomu mapy,
 • przestrzenną analizę ilości odprowadzanych ścieków wraz z możliwością sumowania
  w przekroju rocznym i miesięcznym,
 • monitoring tłoczni.

W ramach projektu zamontowane zostanie również oświetlenie przy tłoczniach wykorzystujące fotowoltaikę.

 

Cele przedsięwzięcia

Nadrzędnym celem omawianego przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do nowoczesnej infrastruktury komunalnej dla mieszkańców z terenu gminy Głusk zgodnie z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG w aglomeracjach na obszarze Gminy Głusk, w miejscowościach Ćmiłów, Dominów, Głuszczyzna, Mętów, Wólka Abramowicka, Żabia Wola stanowiących aglomerację Lublin. Celem nadrzędnym projektu obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Głusk w miejscowościach Ćmiłów, Dominów, Głuszczyzna, Mętów, Wólka Abramowicka, Żabia Wola jest osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poprawy stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. Celem technicznym inwestycji jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje i przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników:

1. Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci
w wyniku realizacji projektu – 1624 RLM

2. Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 29 110 m

3. Liczba nowo podłączonych użytkowników w ramach realizacji projektu wyniesie 1624 RLM.

4. Realizacja projektu pozwoli na kompleksowe skanalizowanie miejscowości Ćmiłów, Dominów, Głuszczyzna, Mętów, Wólka Abramowicka, Żabia Wola zorganizowaną siecią kanalizacji sanitarnej – wzrost sumarycznej długości 29 110 m do końca 2020 roku oraz zwiększenia dostępu zorganizowanego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków
w miejscowościach gminnych.

Realizacja projektu „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II” całkowicie wpisuje się nadrzędny cel Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska zdefiniowany jako zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów. Zostanie to osiągnięte dzięki dokończeniu budowy systemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach.

Dofinansowanie:

W dniu 28.04.2017r. Gmina Głusk podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II”. Gminie Głusk zostało przyznane dofinansowanie z Funduszu Spójności w kwocie nie większej niż 7 769 805,09 PLN.

 Zgłaszanie nieprawidłowości


 

Zakończenie realizacji projektu pn. "Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II"


W dniu 30 kwietnia 2021r. gmina Głusk zakończyła realizację projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II”, nr umowy o dofinansowanie POIS.02.03.00-00-0140/16-00 z dnia 28.04.2017r., który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Nadrzędnym celem omawianego przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do nowoczesnej infrastruktury komunalnej dla mieszkańców z terenu gminy Głusk w miejscowościach: Mętów, Głuszczyzna, Ćmiłów, Dominów, Wólka Abramowicka i Żabia Wola wchodzących w skład aglomeracji  Lublin zgodnie z wymaganiami dyrektywy 91/271/EWG. Budowa ponad 29 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym wraz z 5 tłoczniami ścieków i 53 indywidualnymi przepompowniami ścieków pozwoli na osiągnięcie norm jakościowych w zakresie oczyszczania ścieków i poprawy stanu środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Głusk przyczyni się również do ograniczenia procesu przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby. 

 

Film promocyjny podsumowujący realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji w aglomeracji Lublin Gmina Głusk etap II

Link https://youtu.be/nLsCrlvmipQ

 Logotypy unijne

Powrót