USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Regionalny Program Operacyjny... Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce

Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce

31.10.2017 roku Gmina Głusk podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu pt. „Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce” (Oś Priorytetowa 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLU.13.07.00-06-0010/16 całkowita wartość Projektu wynosi 1 312 581,86PLN, w tym:

  • wydatki kwalifikowalne: 1 312 581,86 PLN,
  • dofinansowanie ze środków UE: 1 115 694,58 PLN (co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych),
  • wkład własny Gminy Głusk: 196887,28 PLN (co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych).

Planowany okres realizacji: 19.08.2016 r. – 31.12.2020 r.

 

Głównym celem projektu jest poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy w obiektach Zespołu Szkół w Kalinówce.

 

Zakres prac pozwoli na prowadzenie nauczania indywidualnego z uczniem, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych i wyrównawczych. W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace adaptacyjne nadbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Kalinówce. Zaprojektowano montaż ogniw fotowoltaicznych na wykorzystanie energii na potrzeby obiektu szkolnego. Dodatkowo zakupione zostanie oprogramowanie dot. monitorowania skuteczności i adekwatności stosowanych standardów i metod edukacyjnych wraz z monitoringiem umiejętności ucznia oraz oceną nauczyciela, a także dziennik elektroniczny. Planowane jest również wyposażenie sali matematyczno-informatycznej .min. w tablice interaktywne oraz wyposażenie sali językowej.

 

Dzięki realizacji projektu w ramach Działania 13. 7 Infrastruktura szkół nastąpi znaczna poprawa jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych. Szkoła będzie w pełni przygotowana i przystosowana do nauczania. Zarówno prace budowlane jak i zakup nowoczesnego wyposażenia przełoży się na poprawę oferty edukacyjnej, procesu dydaktycznego oraz jakości kształcenia.

 

Główną grupę docelową projektu stanowią dzieci z Zespołu Szkół w Kalinówce.

Dofinansowanie

Powrót