USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Regionalny Program Operacyjny... Rozbudowa i modernizacja energetyczna...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Rozbudowa i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kalinówce

Rozbudowa i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kalinówce

15.12.2017 roku Gmina Głusk podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kalinówce” (Oś Priorytetowa 5 EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działanie 5.5 PROMOCJA NISKOEMISYJNOŚCI, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020).

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLU.05.05.00-06-0009/16 całkowita wartość Projektu wynosi 13 655 622,15 PLN, w tym:

  • wydatki kwalifikowalne: 10 769 343,63 PLN,
  • dofinansowanie ze środków UE: 8912 673,63 PLN (co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych),
  • wkład własny Gminy Głusk: 1 615 401,56 PLN (co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych).

Planowany okres realizacji: 03.07.2014 r. – 31.12.2019 r.

 

Głównym celem projektu jest poprawa warunków edukacji przyczyniająca się do obniżenia emisji CO2 o 51,98% oraz zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach Zespołu Szkół w Kalinówce.
Przedmiotem projektu jest rozbudowa ZS w Kalinówce o budynek dydaktyczny i salę gimnastyczną zaprojektowaną w technologii budownictwa pasywnego. Budynekdydaktyczny zaprojektowano o 3 kondygnacjach z podpiwniczeniem, salą gimnastyczną. Łączna powierzchnia projektowanej zabudowy wynosi 1382,96 m2, co razem z istniejącym obiektem szkolnym (868,30 m2) stanowi powierzchnię zabudowy o wartości 2251,26 m2. Oba budynki zasilane będą w wodę przez przyłącze wodociągowe do dobudowanego segmentu szkoły, ścieki odprowadzane będą instalacją zewnętrzną, energia elektryczna zapewniona będzie poprzez nowe przyłącze wspomagane ogniwami fotowoltaicznymi umieszczonymi na dachach obiektów.

 

 

Grupą docelową będą uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Kalinówce.

Dofinansowanie

Powrót