USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Regionalny Program Operacyjny... PROJEKT PN. „MOBILNY LOF”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

PROJEKT PN. „MOBILNY LOF”

PROJEKT PN. „MOBILNY LOF”

Celem projektu jest poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu dysproporcji w spójności i wystarczalności systemu komunikacji wewnątrz LOF, jak i dostępności do ogólnokrajowej i europejskiej sieci komunikacyjnej.

Ponadto realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wynikający z rozwoju transportu indywidualnego, a tym samym do poprawy jakości życia. Poprawa funkcjonalności połączeń i rozwiązań transportowych w ramach LOF przyczyni się do zwiększenia aktywności przedsiębiorców działających w jego obszarze i sąsiedztwie. W związku z planowanym dużym wzrostem ilości osób przebywających w obszarze węzłów wzrośnie ilość i rodzaj świadczonych usług a urozmaicony dostęp komunikacyjny przyczyni się bezpośrednio do rozszerzenia oferty turystycznej.
 
Numer Umowy: RPLU.05.06.00-06-0001/17-00
Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
Wartość Projektu: 99 925 641, 41 zł
Wydatki kwalifikowalne: 99 925 641, 41 zł, w tym kwota dofinansowania: 76 515 749,20 zł
 
Zakres Projektu:
 
Lider projektu – Gmina Głusk
 • Budowa punktu przesiadkowego wyposażonego w niezbędną infrastrukturę techniczną m.in. stanowisko postojowe, wiaty/zadaszenia dla pasażerów, parking dla samochodów osobowych, skuterów i rowerów, a także ciągi pieszo-rowerowe i zatoki autobusowe,
 • Rozbudowa drogi gminnej nr 107112L na odcinku długości około 1149 m (wykonanie nowej nawierzchni, budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego, ciąg pieszo-rowerowy, zatoki autobusowe),
 • Rozbudowa drogi gminnej Dominów-Żabia Wola - 112508L na odcinku o długości ok. 1076 m oraz drogi gminnej nr 107111L od końca drogi Mętów-Żabia Wola na odcinku o długości ok. 1067 m (wykonanie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego, nowej nawierzchni, modernizacja i rozbudowa energooszczędnego oświetlenia, wykonanie chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz oświetlenia na odcinku o długości ok. 1038 m, a także na odcinku o dł. ok. 1076 m),
 • Rozbudowa drogi gminnej 112440L w miejscowości Wilczopole, na odcinku od drogi powiatowej nr 2107L o dł. około 1076 m (wykonanie nowej nawierzchni, budowa zatok autobusowych, przebudowa istniejącej pętli nawrotowej, budowa energooszczędnego oświetlenia),
 • Budowa obiektu „parkuj i jedź” przy punkcie przesiadkowym Dominów, z ok. 24 miejscami postojowymi, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych,
 • Budowa obiektów "Bike&Ride" wraz ze stanowiskami postojowych w wybudowanych obiektach,
 • Drogi dla rowerów – ok. 14,59 km,
 • Oświetlenie energooszczędne – ok. 333 szt.,
 • Chodniki,
 • Pętle autobusowe,
 • Wykonanie stacji roweru miejskiego przy punkcie przesiadkowym w m. Dominów – 1 terminal, ok. 10 mocowań na rowery plus ok. 7 rowerów oraz przy przystanku linii nr 17 w m. Mętów – 1 terminal, ok. 10 mocowań na rowery plus ok. 7 rowerów.
 
Partner nr 1 – Gmina Niemce
 • Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Krasienin Kolonia przy drodze wojewódzkiej 809 i Park&Ride (ok. 10 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych),
 • Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Dys wraz z budową Park&Ride (ok. 20 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych) przy drodze powiatowej 2216L i drodze powiatowej 2217 L,
 • Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Ciecierzyn przy drodze serwisowej drogi krajowej DK 19 i drodze gminnej 106055 L wraz z budową Park&Ride (ok. 10 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych,
 • Przebudowa drogi powiatowej 2216L w miejscowości Elizówka – Dys (długość ok 2 800 m) stanowiącej dojazd do drogi krajowej nr 19 wraz z budową oświetlenia energooszczędnego ciągu pieszo - rowerowego – ok. 70 punktów świetlnych, zatok i wiat przystankowych,
 • P&R w miejscowości Krasienin Kolonia - ok. 10 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych oraz w miejscowości Dys (ok. 20 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych),
 • Drogi dla rowerów o łącznej długości ok 8,1 km,
 • Oświetlenie energooszczędne – 109,00 szt.
 • Partner nr 2 – Gmina Miejska Świdnik
 • Węzeł przesiadkowy przy ul. Kolejowej, wyposażony w niezbędną infrastrukturę techniczną taką jak stanowiska postojowe, wiaty/zadaszenia dla pasażerów, oświetlenie, monitoring, punkty sanitarne, informacja dla podróżnych,
 • Budowa/przebudowa/rozbudowa dróg na odcinku ok. 0,29 km:
 • budowa nowej drogi obsługującej dworzec – ul. Klubowej (od ul. Struga) stanowiącej wjazd dla komunikacji zbiorowej na dworzec oraz umożliwiającej skorzystanie z parkingu innym środkom transportu (samochodom osobowym, motocyklom) – 0,16 km z towarzyszącą ścieżką rowerową i chodnikiem,
 • przebudowa wyjazdu z dworca dla komunikacji zbiorowej oraz transportu indywidualnego – ul. Kolejowa – 0,13 km wraz z towarzyszącą ścieżką rowerową i chodnikiem,
 • przebudowa trzech skrzyżowań (Al. Lotników Polskich z ul. Struga, Al. Lotników Polskich z ul. Kolejową, ul. Struga z ul. Klubową) budowa jednego skrzyżowania – ul. Klubowej z ul Kolejową,
 • P&R (2 szt ) – jeden parking górny z wjazdem od strony kolejowej z 25 miejscami postojowymi ogólnodostępnymi, 2 stanowiskami dla osób niepełnosprawnych i 5 miejscami dla postoju TAXI, parking z wjazdem od ul. Klubowej z 95 miejscami postojowymi ogólnodostępnymi, 3 stanowiskami dla osób niepełnosprawnych, drugi parking powstanie w pobliżu stacji PKP Świdnik Wschód – przy ul. Gen. Maczka,
 • B&R (2 szt) zlokalizowane przy dwóch stacjach kolejowych – dworcu przesiadkowym przy ul. Kolejowej i stacji PKP Świdnik wschód przy ul. Gen. Maczka.
 • Drogi dla rowerów – ok. 1,7 km. pomiędzy dworcem przesiadkowym przy ul. Kolejowej i dworcem Świdnik – Wschód przy ul. Gen. Maczka o długości 1,4 km. Planuje się wybudowanie 32 stanowisk postojowych dla rowerów przy ul. Kolejowej i 10 przy ul. Gen. Maczka,
 • Oświetlenie energooszczędne – ok. 140 szt.,
 • Chodniki - budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy dworcem przesiadkowym przy ul. Kolejowej i dworcem Świdnik - Wschód przy ul. gen. Maczka oraz chodników wzdłuż ul. Klubowej i Kolejowej.
 
Partner nr 3 – Gmina Jastków
 • Budowa węzłów przesiadkowych (2 szt.) w ramach systemu P&R i B&R wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną tj. stanowisko postojowe, wiaty/zadaszenia dla pasażerów, parking dla samochodów osobowych, skuterów i rowerów, zatokę krótkoterminową dla samochodów osobowych, a także zatoki autobusowe w miejscowościach Tomaszowice Kolonia, Jastków/Piotrawin. Dodatkowo w miejscowości Smugi planowana jest lokalizacja nawrotnicy autobusowej wyposażonej w infrastrukturę umożliwiającą realizację systemów P&R i B&R oświetlenie hybrydowe, wiata przystankowa wiata na rowery,
 • P&R (3 szt.) w miejscowościach: Jastków (9 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnych), Tomaszowice Kolonia (9 miejsc postojowych, w tym jedno dla osób z niepełnosprawnych), Smugi (1 miejsce postojowe i 1 dla osób niepełnosprawnych),
 • B&R (3 szt.) w miejscowościach: Jastków (13 stanowisk postojowych), Tomaszowice Kolonia (13 stanowisk postojowych), Smugi (4 stanowiska postojowe),
 • Oświetlenie energooszczędne (ok. 100 szt.) wzdłuż drogi woj. 809 prowadzącej do węzła przesiadkowego w m. Tomaszowice Kolonia 40 szt. punktów oświetleniowych, wzdłuż drogi wojewódzkiej 830 prowadzącej do nawrotnicy w m. Smugi 40 punktów oświetleniowych oraz wzdłuż drogi powiatowej nr 2213L prowadzącej do węzła przesiadkowego w m. Jastków 20szt,
 • Chodniki o długości ok. 5 km i szerokości min. 1,5 m przy drodze wojewódzkiej nr 830 w miejscowości: Dąbrowica, Płouszowice Kolonia wraz z 12 zatokami postojowymi oraz wzdłuż drogi powiatowej Nr 2418L Lublin – Snopków.
 
Partner nr 4 – Gmina Konopnica
 • Węzeł przesiadkowy - stacja PKP Motycz położony w Kozubszczyźnie (zakres prac obejmuje remont budynku PKP Motycz, zagospodarowanie otaczającego terenu: ciągi piesze, wiaty dla pasażerów oczekujących na transport, oświetlenie, monitoring, wc, tereny zielone, ławki dla podróżnych, tablice informacyjne dla podróżnych, kosze na śmieci itp.),
 • Budowa/przebudowa/rozbudowa drogi gminnej nr 106956L, części drogi gminnej nr 106955L oraz przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 252 o łącznej długości ok. 3,6 km,
 • P&R – budowa parkingu w Kozubszczyźnie dla potrzeb węzła przesiadkowego w Kozubszczyźnie (planowanych 18 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, motocykli, 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), budowa oświetlenia oraz monitoring,
 • B&R – budowa "Bike&Ride" w Kozubszczyźnie dla potrzeb węzła przesiadkowego (obejmuje 20 zadaszonych miejsc dla rowerów), budowa oświetlenia oraz monitoring
 • Budowa ronda nawrotowego - plac manewrowy dla potrzeb węzła przesiadkowego stacja PKP Motycz, położonego w Kozubszczyźnie, 
 • Oświetlenie energooszczędne – 15 szt.
 
Partner nr 5 – Gmina Lubartów
 • Budowa węzła przesiadkowego w Wandzinie w ramach systemu P&R i B&R wyposażonego w parking dla samochodów osobowych oraz skuterów i rowerów. Ponadto planowana jest budowa parkingu dla samochodów osobowych (10 miejsc postojowych, 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych), przebudowa 2 przystanków autobusowych,
 • Budowa drogi gminnej nr 103355L klasy D o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Wandzin i zasadniczej szerokości jezdni 5,0 m, stanowiącej drogę dojazdową do węzła przesiadkowego i bezpośrednio przylegającą do parkingu przy peronie PKP, wzdłuż drogi zaplanowano miejscowo chodniki dla pieszych, zaprojektowano także zjazdy w granicach pasa drogowego, planowana droga dojazdowa będzie łączyć się z drogą gminną 103375L, łączącą się z kolei z drogą krajową nr 19 (długość budowanego odcinka 280 m),
 • P&R, który zlokalizowany przy peronie PKP w miejscowości Wandzin (10 miejsc postojowych, 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych),
 • B&R, który zlokalizowany przy peronie PKP w miejscowości Wandzin (10 miejsc postojowych),
 • Droga dla rowerów o długości ok. 10 km, ułatwiających dojazd do węzła przesiadkowego w Wandzinie oraz zintegrowanych z planowanymi przez Gminę Miasto Lubartów ścieżkami rowerowymi na terenie miasta Lubartów.
 
Partner nr 6 – Gmina Miasto Lubartów
 • P&R (3 szt) - parkingi będą zlokalizowane w pobliży przystanków PKP i PKS (100 miejsc postojowych, w tym 4 dla osób niepełnosprawnych,
 • Budowa obiektów B&R – 9 szt. ze 100 stanowiskami postojowych, zlokalizowane będą w pobliżu przystanków autobusowych i kolejowych na terenie miasta,
 • Drogi dla rowerów/ścieżki rowerowe – ok. 12 km, zlokalizowane przy ulicach Łąkowa, Piaskowa, Słowackiego, Rynek I, Lubelska, Batalionów Chłopskich, Leśna oraz na terenach kolejowych a także wyznaczenie ścieżek rowerowych w ulicy 1 Maja i ciągu ulic Lubelska, Rynek oraz Słowackiego o długości ok. 2 km,
 • Oświetlenie energooszczędne – ok. 150 szt.
 
Partner nr 7 – Gmina Mełgiew
 • Węzeł przesiadkowy/ punkt przesiadkowy, którym będzie istniejąca zajezdnia autobusowa planowana do przebudowy w ramach projektu. Będzie ona łączyła transport komunikacji miejskiej i transport publiczny oraz rowerowy (w pobliżu znajduje się parking, na którym mieszkańcy mają możliwość pozostawienia samochodów prywatnych, ustawiona zostanie również wypożyczalnia rowerów),
 • Budowa obiektów B&R (2szt.) z 20 stanowiskami postojowymi,
 • Drogi dla rowerów położone wzdłuż drogi powiatowej nr 2102L, 2020L i 2021L w miejscowościach Franciszków, Jacków i Mełgiew, łączące się ze ścieżką rowerową wybudowaną na terenie Miasta Świdnika przy lotnisku (długość ok 6,70 km),
 • Oświetlenie energooszczędne – 130,00 szt. przy trasie Jacków – Mełgiew.
 
Partner nr 8 – Gmina Nałęczów
 
 • Budowa Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego Nałęczów zlokalizowanego w Gminie Nałęczów łączącego Centrum Nałęczowa z terenami przyległymi do dworca PKP:
 • Budowa parkingów P&R dla samochodów osobowych (2 razy po 20 miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych),
 • budowa drogi łączącej plac przed dworcem PKP ze stacją "Nałęczowskiej Kolejki Wąskotorowej", długość – 0,18 km,
 • budowa drogi dojazdowej do dworca PKP od strony północnej, długość 0,2 km,
 • budowa placu przed wejściem głównym do dworca PKP – 1 szt., powierzchnia – ok. 900m² (8 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych, klomb – ok. 100 m²),
 • budowa oświetlenia w miejscach wymagających podwyższonych warunków bezpieczeństwa (latarnie – 17 szt., długość linii oświetleniowej 0,42 km),
 • budowa 1 szt. parkingu dla rowerów B&R wyposażonego w 10 miejsc parkingowych,
 • budowa części B systemu roweru miejskiego – 2 stacje główne dla rowerów klasycznych i elektrycznych; miejsca pod zainstalowanie oraz zainstalowanie 40 modułów stojaków na rowery (stacje roweru miejskiego) 25 miejsc dla rowerów tradycyjnych (parking nr 1) i 15 miejsc dla rowerów elektrycznych (parking nr 2),
 • wyposażenie elementu węzła w tzw. małą architekturę: tablice informacyjne - 3 szt., wiatę przystankową – 1 szt., latarnie – 2 szt., ławki – 10 szt., kosze na śmiecie – 10szt., pojazdy stanowiące wyposażenie: - rower tradycyjny 15 szt., rower elektryczny - 10 szt., budowa części zintegrowanego monitoringu węzła - 1szt.,
 • zagospodarowanie terenów zielonych.
 • Budowa elementów Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego - Nałęczów Centrum:
 • przebudowa skrzyżowania lub budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armatnia Góra, 1-go Maja, Poniatowskiego,
 • budowa przystanku autobusowego przy ul. Poniatowskiego,
 • budowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 1 szt. 12 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych,
 • budowa ciągu pieszo jezdnego w pasie ul. Partyzantów – 0,3 km,
 • budowa stacji do ładowania baterii do samochodów elektrycznych (1 stanowisko do ładowania powolnego, 2 stanowiska do ładowania szybkiego),
 • budowa 1 szt. parkingu dla rowerów B&R wyposażonego w 10 miejsc parkingowych (Plac przy ul. Poniatowskiego i 1-go Maja),
 • budowa części A systemu roweru miejskiego, wyposażonego w 55 szt. rowerów tradycyjnych, 65 szt. rowerów elektrycznych i 20 szt. skuterów elektrycznych. W ramach tego systemu zostanie zainstalowanych 156 modułów stojaków do parkowania rowerów tradycyjnych i elektrycznych. 73 szt. dla rowerów tradycyjnych i 83 dla rowerów elektrycznych,
 • budowa chodnika łączącego przystanek autobusowy i parking przy ul. Poniatowskiego o długości 0,08 km,
 • budowa parkingu dla autobusów i samochodów osobowych przy ul. Dulębów - 10 stanowisk dla autobusów i 50 stanowisk dla samochodów osobowych (w tym 5 dla osób niepełnosprawnych),
 • budowa części zintegrowanego monitoringu wizyjnego,
 • wyposażenie części węzła w elementy małej architektury: wiatę przystankową, ławki, kosze na śmieci,
 • urządzenie terenów zielonych,
 • budowa oświetlenia w miejscach wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa – 94 szt.,
 • zakup terenów po byłym dworcu PKS w celu zrealizowania budowy wielofunkcyjnego placu miejskiego,
 • budowa wielofunkcyjnego placu miejskiego przy ul. Poniatowskiego, stanowiącego centralne miejsce węzła wykorzystywane w celach komunikacyjnych, wypoczynkowych i informacyjnych przez mieszkańców LOF, kuracjuszy i turystów przybywających do Nałęczowa spoza LOF.
 • Budowa sieci połączeń obszarów zagospodarowanych zadaniami I i II w ramach Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Nałęczów:
 • budowa chodnika przy drodze powiatowej 2540L – ok. 1,17 km, latarni – 24 szt.,
 • budowa drogi wyposażonej w jezdnię, dwustronny chodnik, ścieżkę rowerową, pasy zieleni i oświetlenie drogowe - latarnie 52 szt., pomiędzy drogą powiatową 2540L i ul. Kombatantów,
 • budowa ciągu pieszo jezdnego i oświetlenia stylowego, latarnie (32 szt.) - ul. Sołdka i ul. Chmielewskiego.
 • Budowa/przebudowa/rozbudowa dróg obejmująca stałe połączenie komunikacyjne pomiędzy Dworcem PKP i Centrum Nałęczowa (ok 4km),
 • P&R – budowa 4 obiektów ze 110 miejscami postojowymi oraz 12 miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych,
 • budowa 2 szt. parkingów dla samochodów (2 razy po 20 miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych),
 • budowa parkingu dla autobusów i samochodów osobowych przy ul. Dulębów. Parking o pojemności: 50 szt. - stanowisk dla samochodów osobowych (w tym 5 szt. dla osób niepełnosprawnych),
 • B&R obejmujący budowę 1 parkingu dla rowerów B&R wyposażonego w 10 miejsc parkingowych (Plac przy Dworcu PKP oraz parking dla rowerów B)&R wyposażony w 10 miejsc parkingowych (Plac przy ul. Poniatowskiego i 1-go Maja)
 • Drogi dla rowerów – 4,03 km (budowa ciągu pieszo jezdnego w pasie ul. Partyzantów – 0,3 km, budowa drogi rowerowej pomiędzy drogą powiatową 2540L i ul. Kombatantów, długości 1,9 km, budowa 1 km drogi rowerowej wzdłuż ul. Kombatantów, budowa ciągu pieszo jezdnego stanowiącego jednocześnie drogę rowerową na ul. Sołdka i ul. Chmielewskiego (0,55 km i 0,28 km),
 • Zakup taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (1 szt.) o pojemności 24 osób, pojazd typu BUS elektryczny,
 • Oświetlenie energooszczędne – 244,00 szt.,
 • Chodniki o łącznej długości ok. 6,9 km,
 • Rondo nawrotowe położone w ciągu nowo budowanej drogi gminnej pomiędzy drogą powiatową 2540L i ul. Kombatantów,
 • Rower miejski oparty na technologii i zasadach systemu roweru miejskiego funkcjonujących na obszarze LOF: rower tradycyjny - 70 szt., stanowiska do parkowania - 98 szt.; rower elektryczny - 75 szt., stanowiska do parkowania - 98 szt.; skuter elektryczny - 20 szt.,
 • Przystanki autobusowe przy dworcu PKP oraz przy ul. Poniatowskiego.
 
Partner nr 9 – Gmina Niedrzwica Duża
 • Węzeł przesiadkowy - Główny Węzeł Komunikacyjny (GWK) Niedrzwica Duża: przebudowa 205 m2 budynku dworca kolejowego, integrującego systemy: komunikacji kolejowej, komunikacji kołowej (autobusy regionalne i dalekobieżne), powiązanego z systemem komunikacji prywatnej różnego typu: samochód, skuter, rower; stworzenie poczekalni; utworzenie węzła sanitarnego; budowa zatoki autobusowej; budowa krótkoterminowej zatoki postojowej dla samochodów osobowych (Kiss&Ride),
 • Budowa/przebudowa/rozbudowa drogi dojazdowej przy węźle – ul. Kolejowa w Niedrzwicy Dużej,
 • P&R – budowa parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP (30 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych),
 • Budowa obiektu B+R w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP (20 miejsc postojowych dla rowerów, budowa ok. 10 miejsc postojowych skuterów),
 • Drogi dla rowerów – budowa 536 m drogi rowerowej tworzącej dojazd do GWK wzdłuż ul. Kolejowej w Niedrzwicy Dużej,
 • Chodniki - budowa 700 m chodników tworzących dojście do GWK wzdłuż ul. Kolejowej w Niedrzwicy Dużej,
 • Ronda nawrotowe – 1,00 szt.,
 • K&R – 1,00 szt.,
 • Oświetlenie energooszczędne – 11 szt.
 
Partner nr 10 – Gmina Wólka
 • Węzeł przesiadkowy/ punkt przesiadkowy – 1 szt. w miejscowości Turka (przy os. Borek), infrastruktura towarzysząca: przebudowa skrzyżowania dróg gminnych (ul. Dębowej i ul. Świerkowej z przejętym przez gminę w zarząd odcinkiem drogi krajowej nr 82), wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dębowej w kierunku P&R - 100mb, zatok autobusowych (z peronami i wiatami) - 2szt., oznakowanego przejścia dla pieszych przez ul. Dębową - 1 szt.,
 • P&R – jeden obiekt zlokalizowany w Turce (przy os. Borek) w ramach powstałego węzła przesiadkowego, obejmujący 20 miejsc postojowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), wykonanie energooszczędnego oświetlenia - 8 szt., wykonanie/ustawienie toalety, zadaszenie monitoring wizyjny P&R; drugi obiekt zlokalizowany w miejscowości Łuszczów Pierwszy przy skrzyżowaniu drogi gminnej położonej na działce nr 983 z przejętym przez gminę w zarząd odcinkiem drogi krajowej nr 82, wyznaczenie i utwardzenie miejsc postojowych - 5 miejsc postojowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych), wykonanie 100 mb chodnika dla pieszych jako dojścia do P&R, wykonanie 2 szt. zatok przystankowych wraz z wiatami i peronami, wykonanie bezpiecznego (z wyspą bezpieczeństwa) przejścia dla pieszych do przystanków, wykonanie dodatkowego lewoskrętu na przejętym przez gminę odcinku drogi krajowej wraz z wykonaniem przebudowy drogi gminnej na działce 983 długości około 735m stanowiącej dojazd od strony osiedla domów jednorodzinnych do wybudowanej infrastruktury P&R, wykonanie energooszczędnego oświetlenia P&R - 2 szt.,
 • Oświetlenie energooszczędne (12 szt),
 • Chodniki (100 mb - wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Dębowej w kierunku P&R w Turce,100 mb - wykonanie chodnika dla pieszych w kierunku P&R w Łuszczowie Pierwszym).
Kluczowe wskaźniki projektu:
 
REZULTATY:
 • Liczba pojazdów korzystających z miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź” [szt.] - 42 326
 • Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej [szt./rok] - 101 150
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika CO2/rok] - 593, 83

PRODUKTY:

 • Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [osoba] - 24
 • Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej [szt.] – 1
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej [km] - 55,85
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach "Bike&Ride" [szt.] – 304
 • Liczba wybudowanych obiektów "Bike&Ride" [szt.] – 25
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" [szt.] – 557
 • Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" [szt.] – 21
 • Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej [km] – 8,71
 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych [szt.] – 13

Dofinansowanie

 

 

Powrót