Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Regionalny Program Operacyjny... PROJEKT PN. „MOBILNY LOF”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020   Odsłuchaj

PROJEKT PN. „MOBILNY LOF”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Efektywności energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLU.05.05.00-06-0009/16 całkowita wartość Projektu wynosi 13 655 622,15 PLN, w tym:

  • wydatki kwalifikowalne: 10 769 343,63 PLN,
  • dofinansowanie ze środków UE: 8912 673,63 PLN (co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych),
  • wkład własny Gminy Głusk: 1 615 401,56 PLN (co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych).

Planowany okres realizacji: 03.07.2014 r. – 31.12.2019 r.

 

Dofinansowanie

 

 

Powrót