USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Regionalny Program Operacyjny... Infrastruktura przedszkolna na...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Infrastruktura przedszkolna na terenie Gminy Głusk

Infrastruktura przedszkolna na terenie Gminy Głusk

14.04.2017 roku Gmina Głusk podpisała umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego o dofinansowanie Projektu pn. „Infrastruktura przedszkolna na terenie Gminy Głusk” (Oś Priorytetowa 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPLU.13.05.00-06-0042/15-00 całkowita wartość Projektu wynosi 964 350,00 PLN, w tym:

  • wydatki kwalifikowalne: 949 250,00 PLN,
  • dofinansowanie ze środków UE: 806 862,50 PLN (co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych),
  • wkład własny Gminy Głusk: 142 387,50 PLN (co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych).

Planowany okres realizacji: 16.11.2015 r. – 31.12.2019 r.

 

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans dzieci ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich poprzez większą dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Głusk.

Inwestycja zakłada dostosowanie pomieszczeń w istniejącej bazie oświatowej Gminy Głusk do celów wychowania przedszkolnego, tj. w budynkach Zespołu Szkół w Kalinówce, Zespołu Szkół w Mętowie, Zespołu Szkół w Wilczopolu oraz w Szkole Podstawowej w Prawiednikach. Zakres robót obejmował będzie wydzielenie części przedszkolnych jako oddzielnych stref pożarowych, przebudowę sanitariatów i stołówek, remont podłóg w salach przedszkolnych i ciągach komunikacyjnych, wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę grzejników i opraw oświetleniowych, malowanie adaptowanych pomieszczeń przedszkolnych, zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

 

W ramach przedsięwzięcia planowane jest również wykonanie nowych placów zabaw przy każdej z w/w szkół oraz systemu monitoringu.

 

Główną grupę docelową projektu stanowią dzieci w wieku 3 i 4 lat oraz ich rodzice.

Powrót