USTAWIENIA

Jesteś na: Gmina Fundusze Unijne Regionalny Program Operacyjny... Budowa i modernizacja sieci...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowe

Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów” Działanie 6.4  „Gospodarka Gospodarka wodno-ściekowa”  

Dofinansowanie

 

 

Beneficjent: Gmina Głusk

Okres realizacji: 2016 – 2018

Dofinansowanie z UE: 3 201 522,28 PLN
Numer umowy o dofinansowanie RPLU.06.04.00-06-0030/15-00 z dnia 07.04.2017r.

 

Opis przedsięwzięcia

Projekt „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej” polega na budowie podstawowej infrastruktury technicznej w zakresie systemu zaopatrzenia w wodę w gminie Głusk.

Szczegółowy zakres projektu obejmuje:

1. Wymianę zasuw sekcyjnych i węzłowych polegającą na demontażu starych, skorodowanych i nieszczelnych zasuw, powodujących powstawanie wycieków wody na sieci wodociągowej, a następnie montaż nowych zestawów zasuw we wszystkich miejscowościach objętych projektem.

2. Wykonanie połączenia odcinków wodociągowych (spinek) mających na celu utworzenie na istniejącej sieci wodociągowej systemu pierścieni. System taki znacznym stopniu ustabilizuje ciśnienie wody dostarczanej do gospodarstw, zmniejszy ryzyko braku wody w gospodarstwach w przypadku awarii (możliwość zasilania z kliku stron).

3. Modernizację ujęć wodociągowych: Kalinówka, Wilczopole, Kliny, Prawiedniki.

4. Budowę kanalizacji deszczowej w miejscowościach Ćmiłów oraz Dominów. Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować budowę kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 881 m, w tym 553,5 m w Dominowie z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej i 327, 5 m w Ćmiłowie wraz z odprowadzeniem ujętych wód deszczowych do rzeki Czerniejówka.

Planowane do realizacji zadania dotyczące modernizacji ujęć wodociągowych oraz modernizację i budowę sieci wodociągowej mają na celu uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie gminy. Umożliwi to podłączenie do sieci wodociągowej budynków jednorodzinnych i zamknięcie pierścieni. Dzięki temu poprawi się jakość dostarczanej wody i niezawodność w jej dostawie, oraz poprawi się stan sanitarny mieszkańców.

 

W ramach realizacji projektu powstanie także serwis internetowy, służący do komunikacji
z użytkownikami gminnej sieci wodociągowej poprzez obsługę indywidualnych profili odbiorców usług komunalnych i umożliwia następujące transakcje on-line:

a) pobieranie wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych;

b) możliwość zawierania umów przyłączeniowych i na dostawę wody;

c) sprawdzanie stanu rozliczeń za usługi komunalne;

d) podawanie przez odbiorców stanu odczytu wodomierza;

e) wnoszenie uwag, zgłoszeń i zapytań;

Jednocześnie serwis umożliwia publikację informacji  dotyczących: aktualnych taryf za wodę i ścieki, komunikatów np. o okresowym wyłączeniu wody, awariach, przewidywanych terminach remontów i innych, wzorów dokumentów takich jak: regulamin, wzory umów oraz ankiet zadowolenia.

 

Wskaźniki kluczowe projektu:

wskaźniki produktu :

  • Długość przebudowanej sieci wodociągowej (km) – 21,67 km (w tym długość przebudowanej sieci wodociągowej (spinki) 13,67 km, długość zmodernizowanej sieci wodociągowej (wymiana węzłów i zasuw) – 8 km);
  • Liczba wspartych stacji uzdatniania wody (szt.) – 4 szt.

wskaźniki rezultatu:

  • Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków (RLM) – 494
  • Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę (osoby) – 9 491

 

 

W dniu 07.04.2017 r. Gmina Głusk podpisała z Województwem Lubelskim umowę o dofinansowanie na realizację projektu pn.„Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Gminie Głusk zostało przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w kwocie nie większej niż 3 201 522,28 PLN.

 

Realizacja projektu „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej”

Kwiecień 2017

 

W dniu 27.04.2017r. Gmina Głusk ogłosiła pierwszy przetarg nieograniczony w ramach realizowanego projektu pn. Budowa odcinków sieci wodociągowej (spinek) na terenie gminy Głusk w ramach inwestycji „Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Głusk wraz z budową kanalizacji deszczowej” – część I. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę odcinków sieci wodociągowej (spinek) i jej modernizację na terenie gminy Głusk w miejscowościach.: Abramowice Prywatne, Głusk, Kalinówka, Kazimierzówka, Kliny, Kolonia Wilczopole, Wilczopole, Dominów, Mętów, Prawiedniki, Kol. Prawiedniki, Wólka Abramowicka o łącznej długości ok. 9 km, w tym uzbrojenie sieci w hydranty nadziemne Hp80 – ok. 55 szt. oraz zasuwy działowe w ilości ok. 60 szt. Zakres zadania obejmuje również wykonanie przejścia poprzecznego przewodem wodociągowym metodą przewiertu

sterowanego w rurze osłonowej pod ul. Zorza w Lublinie, przejścia poprzecznego przewodem wodociągowym metodą przewiertu sterowanego pod ul. Sachsów w Lublinie oraz lokalizację przewodu wodociągowego przy ul. Strojnowskiego w Lublinie.

Termin na składanie ofert upływa w dniu 15.05.2017r.

Powrót