USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady...

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
02.06
2021

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się XXXIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Przedstawienie raportu o stanie gminy za rok poprzedni.
 6. Debata nad raportem o stanie gminy. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Głusk wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Głusk z wykonania budżetu za 2020 rok:
  • sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok
  • sprawozdanie finansowe
  • informacja o stanie mienia komunalnego
  • opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych sprawozdaniach
  • opinia i wniosek komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu
  • dyskusja i podjęcie uchwały. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Głusk z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Głusk.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Wólce Abramowickiej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 212/3 o pow. 0,0167 ha położonej w Ćmiłowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ćmiłów.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia świetlic środowiskowych położonych    w Klinach, Majdanie Mętowskim i Ćmiłowie.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca
Rady Gminy Głusk
    Sylwia Jurek
 
 
Powrót