Jesteś na: Gmina Rada Gminy Głusk Komisje
Komisje   Odsłuchaj
KOMISJA REWIZYJNA:
 1. Halina Maliszewska – Przewodniczący
 2. Dariusz Gałan
 3. Elżbieta Chylińska
 4. Andrzej Gorzel

W zakres działania Komisji wchodzi:
 1. kontrola działalności Wójta  w zakresie:
 2. realizacji budżetu,
 3. wykonania uchwał rady gminy, interpelacji radnych i skarg mieszkańców,
 4. funkcjonowania urzędu i zgodności działania z prawem.
 5. całokształt gospodarki finansowej gminy z uwzględnieniem wykorzystania dotacji  Gminy,
 6. funkcjonowania gminnych jednostek organizacyjnych.
 
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:
 1. Andrzej Gorzel – Przewodniczący
 2. Dariusz Gałan
 3. Elżbieta Chylińska
 4. Hanna Maliszewska

W zakres działania Komisji wchodzi:
 1. Rozpatrywanie skarg na działania wójta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. Rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie projektów uchwał w zakresie rozpatrzenia petycji składanych przez obywateli,
 3. Opiniowanie projektów uchwał , wyrażanie opinii i stanowisk dotyczących spraw, w których wymagana jest opinia komisji,
 
Rada powołuje ponadto następujące stałe komisje:
 1. Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
 2. Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu,
 3. Komisję Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Praworządności.
 

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I BUDŻETU:
 1. Dariusz Gałan – Przewodniczący
 2. Jan Kukuryka
 3. Bożena Stojak
 4. Elżbieta Chylińska
 5. Sylwia Jurek
 6. Halina Maliszewska
 7. Jadwiga Wójcik
 8. Grażyna Bolibok
 9. Tomasz Mordel
 10. Piotr Łucka
 11. Renata Ryś
 12. Piotr Rodak
 13. Konrad Borzęcki
 14. Anna Mordzińska
 

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I SPORTU:
 1. Grażyna Bolibok – Przewodniczący
 2. Piotr Rodak
 3. Konrad Borzęcki
 4. Anna Mordzińska
 5. Piotr Łucka
 6. Renata Ryś
 7. Dariusz Gałan
 8. Tomasz Mordel
 9. Elżbieta Chylińska
 10. Bożena Stojak
 11. Jadwiga Wójcik
 12. Halina Maliszewska
 13. Jan Kukuryka
 14. Sylwia Jurek
 
KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I PRAWORZĄDNOŚCI:
 1. Andrzej Gorzel – Przewodniczący
 2. Tomasz Mordel
 3. Piotr Rodak
 4. Piotr Łucka
 5. Renata Ryś
 6. Jan Kukuryka
 7. Bożena Stojak
 8. Sylwia Jurek
 9. Dariusz Gałan
 10. Jadwiga Wójcik
 11. Anna Mordzińska
 12. Konrad Borzęcki
 13. Halina Maliszewska

Do zadań komisji stałych należy:
 1. opiniowanie uchwał rady oraz dokonywanie oceny ich wykonania w zakresie kompetencji komisji,
 2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,
 3. opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji i obywateli,
 4. przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie kompetencji komisji,