USTAWIENIA

Jesteś na: Aktualności Sesje Rady Gminy LVII sesja VIII kadencji Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

Herb Gminy na tle dokumentów
19.01
2023

LVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk

Zawiadamiam, że w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Głusk w Dominowie odbędzie się LVII sesja VIII kadencji Rady Gminy Głusk według proponowanego porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 5. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w programie osłonowym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głusk.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem lokali usługowo-handlowych   oraz gruntu na terenie targowiska gminnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilczopole (ul. Kaszmirowa).
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy Głusk
 
/-/ Sylwia Jurek
 
Powrót