Jesteś na: Urząd gminy Władze gminy Głusk Sekretarz Gminy
Sekretarz Gminy   Odsłuchaj
Sekretarz
 
mgr Bogusław Kukuryk, Sekretarz Gminy Głusk
Nadzór nad pracą Urzędu
nr  telefonu: 81 75 18 771
pok. 102
 

Sekretarz Gminy zapewnia warunki sprawnego działania i funkcjonowania Urzędu Gminy.       
W szczególności do zadań Sekretarza Gminy należy:

 1. zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
 3. opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz jego zmian,
 4. nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,
 5. nadzór nad pracownikami gospodarczymi,
 6. dbanie o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,
 7. nadzorowanie zakupów materiałów biurowych,
 8. planowanie, nadzorowanie oraz rozliczanie kosztów utrzymania Urzędu,
 9. współpraca z Radą gminy, komisjami Rady a także jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 10. współpraca z sołectwami, sołtysami, i przewodniczącymi rad sołeckich w tym zapewnienie udziału przedstawiciela urzędu w obradach zebrań wiejskich oraz przygotowanie materiałów na posiedzenia sesji sołtysów a także odpowiedzi na wnioski i interpelacje,
 11. koordynowanie i przygotowanie uchwał i materiałów pod obrady Rady Gminy w tym przygotowanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje,
 12. przeprowadzanie okresowych kontroli wewnętrznych na poszczególnych stanowiskach pracy. Opracowanie zasad i prowadzenie kontroli zarządczej,
 13. nadzór i kontrola sprawozdawczości a także innych zadań opartych na przepisach szczególnych,
 14. załatwianie spraw związanych z dostępem do informacji publicznej,
 15. nadzór i koordynacja działań związanych ze współpracą ze stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami pożytku publicznego, w tym prowadzenie postępowania w sprawie procedury udzielania dotacji organizacjom pożytku publicznego zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie,
 16. wykonywanie innych działań powierzonych przez Wójta,
 17. nadzorowanie przestrzegania terminowości załatwiania spraw obywateli przez Urząd   Gminy,
 18. bezpośredni nadzór nad stanowiskami pracy do spraw administracji siecią informatyczną, spraw kancelaryjnych oraz stanowiskiem do obsługi Rady Gminy,
 19. Zastępowanie Zastępcy Wójta w czasie jego nieobecności.