USTAWIENIA

Jesteś na: Urząd gminy Władze gminy Głusk Skarbnik Gminy
Skarbnik Gminy
 
 
 
mgr Agnieszka Ciszewska, Skarbnik Gminy Głusk
 
Tel. 81 75 18 635, email: sekretariat@glusk.pl
 

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 1. opracowanie projektu budżetu Gminy,
 2. nadzorowanie i kontrola wykonywania budżetu Gminy,
 3. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 4. opracowanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,
 5. wykonywanie - określonych przepisami prawa - obowiązków w zakresie rachunkowości,
 6. bezpośredni nadzór nad Referatem Finansowo - Księgowym  i Podatków oraz Archiwum Zakładowym.

 

Do stanowisk nadzorowanych bezpośrednio przez skarbnika należą:

 1. stanowisko ds. księgowości budżetowej,
 2. stanowisko ds. podatków i opłat,
 3. stanowisko ds. księgowości podatkowej,
 4. stanowisko ds. ewidencji podatkowej, egzekucji i archiwum,
 5. stanowiska ds. księgowości.