USTAWIENIA

Jesteś na: Urząd gminy Władze gminy Głusk Wójt
Wójt Gminy Głusk
 
mgr inż. Jacek Anasiewicz, Wójt Gminy Głusk

Kierowanie pracą Urzędu i podległymi jednostkami organizacyjnymi
nr telefonu: 81 75 18 760
pok. nr 110
 

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Gminy,
 2. reprezentowanie Gminy i Urzędu Gminy na zewnątrz,
 3. nadzór nad działalnością Samorządowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
 4. podejmowanie czynności należących do kompetencji Rady Gminy w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 5. uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających  z tych porozumień,
 6. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 7. upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 8. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy  wyznaczenie innych osób do podejmowania tych czynności,
 9. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 10. załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,
 11. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 12. przyjmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.