USTAWIENIA

Jesteś na: Urząd gminy Władze gminy Głusk Zastępca Wójta Gminy
Zastępca Wójta Gminy
 
 
Adam Kuna - Zastępca Wójta
Nadzór nad pracą GZK Głusk Sp. z o.o. i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
nr  telefonu 81 75 19 713
pok. nr 110 C
 

Zastępca Wójta wykonuje zadania w zakresie powierzonym mu przez Wójta w Zarządzeniu o jego powołaniu i zastępuje Wójta w czasie nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

  1. wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,
  2. zastępowanie Wójta podczas nieobecności w sprawach bieżących Urzędu, z zastrzeżeniem spraw do wyłącznej kompetencji Wójta,
  3. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej – w zakresie odrębnego upoważnienia wydanego przez Wójta,
  4. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielanych pełnomocnictw przez Wójta,
  5. przyjmowanie interesantów w zakresie składanych skarg i wniosków,
  6. reprezentowanie Gminy, w tym podczas uroczystości w zakresie określonym przez Wójta,
  7. współdziałanie w zakresie powierzonych zadań i udzielonych pełnomocnictw z Radą Gminy, Sekretarzem, Skarbnikiem, jednostkami organizacyjnymi oraz komórkami organizacyjnymi nie podległymi bezpośrednio Zastępcy Wójta,
  8. załatwianie wniosków w zakresie powierzonych zadań i kompetencji,
  9. załatwianie skarg na bezpośrednio podległych pracowników,
  10. nadzór nad działalnością Gminnego Zakładu Komunalnego Głusk sp. z o. o.,
  11. nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  12. przygotowanie projektów programów gospodarczych, koordynacja i współudział przy ich realizacji,
  13. bezpośredni nadzór nad Referatem Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
  14. współpraca z sąsiednimi gminami.
  15. Zastępowanie Sekretarza Gminy podczas jego nieobecności.